Høringer

Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2022/642 i norsk rett

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endring legemiddelforskriften og i forskrift om tilvirkning og import av legemidler om gjennomføring av direktiv (EU) 2022/642 i norsk rett.

Status: På høring

Høringsfrist: 05.10.2023

Vår ref.: 23/1765

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler (legemiddelforskriften) og forskrift 2. november 2004 nr. 1441 om tilvirkning og import av legemidler.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 5. oktober 2023.

 

Med hilsen

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Per Thomas Thomassen

seniorrådgiver

ACOS AS

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Amathea

Apotekforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

Barneombudet

Datatilsynet

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Departementene

Direktoratet for e-helse

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

Fri

FFO

Helsedirektoratet

HIV-Norge

IKT Norge

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustrien

Sykehusinnkjøp - legemidler

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Mental Helse Norge

Miljødirektoratet

Nomvec AS

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minioritetshelse NAKMI

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Norges Optikerforbund

NTNU, Det medisinske fakultet

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk helsenett SF

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Medisinaldepot AS 

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pasientforening

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

OsloMet storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap (Bachelorutdanningen i Farmasi)

Parat

Pensjonistforbundet

Regjeringsadvokaten

Regelrådet

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

SINTEF

Spekter

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens seniorråd

Statsforvalterne

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sysselmester på Svalbard

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (fiskerihøgskolen)

UNIO

Utdanningsforbundet 

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Veterinærinstituttet

Virke

Visma

Yngre legers foreining

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund