Høring - gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/19/EF - utvidet krav til veiledet tjeneste for å få adgang til å utøve virksomhet som allmennpraktiserende lege innenfor en nasjonal trygdeordning

Høringsfrist 29. september 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 29.09.2005
  • Høringsuttalelsene er ferdigbehandlet.
  • Høringsfristen løp ut 29. september 2005. Helse- og omsorgsdepartementet har den 19. desember 2005 fastsatt forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon.
  • Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Forskriften med merknader er tatt inn i Sosial- og helsedirektoratets Rundskriv IS-18/2005, hvor det er gitt nærmere retningslinjer for gjennomføring av den veiledete tjenesten.