Høring - gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/19/EF - utvidet krav til veiledet tjeneste for å få adgang til å utøve virksomhet som allmennpraktiserende lege innenfor en nasjonal trygdeordning

Høringsfrist 29. september 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:
Høringsinstanser


Høringsinstansene
(se vedlagte liste)

Deres ref

Vår ref

Dato

200205366-/HLO

29.06.2005

Høring - gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/19/EF - utvidet krav til veiledet tjeneste for å få adgang til å utøve virksomhet som allmennpraktiserende lege innenfor en nasjonal trygdeordning

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter i forbindelse med gjennomføringen av direktiv 2001/19/EF i norsk rett. Det vises til vedlagte høringsnotat.

Fristen for høringsuttalelse er 29. september 2005.

Forslagene i høringsnotatet er et ledd i oppfølgingen av direktiv 2001/19/EF (SLIM-direktivet) som er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet endrer direktiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis (legedirektivet).

Endringene i legedirektivet innebærer at leger som ønsker å utøve virksomhet som allmennlege innenfor en medlemsstats nasjonale trygdeordning, fra 1. januar 2006 må kunne dokumentere minst tre års praktisk opplæring under veiledning. Kravet til veiledet tjeneste er med dette utvidet fra minimum to til minimum tre år. Utvidelsen er begrunnet i behov for bedre opplæring av leger som er utdannet og autorisert i medlemsland hvor det er lite klinisk praksis i grunnstudiet og/eller ingen krav om turnustjeneste.

Endringene i legedirektivet medfører at norske myndigheter er forpliktet til å etablere en ordning med praktisk opplæring under veiledning som tilfredsstiller direktivets krav til innhold og omfang. Norge er blant de land som oppfyller det tidligere kravet til to års veiledet tjeneste gjennom praksisperioder under medisinstudiet og obligatorisk turnustjeneste etter at kandidaten er utdannet cand. med. Det gjenstår dermed å etablere et ettårig veiledningsopplegg for leger som ønsker å praktisere som allmennlege med refusjon fra folketrygden.

Det ekstra året med veiledet tjeneste som er nødvendig for å tilfredsstille direktivets krav, kan allerede i dag gjennomføres ved at legen tiltrer en stilling som assistentlege ved sykehus og samtidig påbegynner en spesialistutdanning i et klinisk fag. Legen vil da være under veiledning av legespesialist.

Departementet foreslår i høringsnotatet at det ekstra året med veiledet tjeneste også kan gjennomføres i kommunehelsetjenesten. Det innebærer i praksis at leger som mangler ett års veiledet tjeneste kan tiltre eller vikariere i en ledig fastlegehjemmel hvor det følger med et veiledningsopplegg. Legen vil da arbeide på egen liste under veiledning av en kvalifisert fastlege i ett år. Kommunene vil få en sentral rolle i organiseringen av den veiledete tjenesten.

Forslagene i høringsnotatet bygger delvis på en rapport avgitt i juni 2003 av en arbeidsgruppe som ble nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet for å utrede hvilke tiltak som var nødvendige for å implementere SLIM-direktivet i norsk rett. Rapporten er tilgjengelig på http://www.shdir.no/publikasjoner.

Legedirektivet og SLIM-direktivet er tilgjengelig i Utenriksdepartementets EØS-base under http://www.odin.dep.no/europaportalen. Direktivene har celexnummer 393L0016 og 301L0019.

Høringsnotatet vil bli lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets nettside under http://www.odin.dep.no/hod/norsk/hoeringer.

Med vennlig hilsen

Andreas Disen e.f.
ekspedisjonssjef

Kjell Røynesdal
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Høringsinstanser
Høringsnotat

Akademikerne
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen NAVO
De regionale helseforetakene
Den norske lægeforening
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsetilsynet i fylkene
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
KS
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasientombud
Likestillingsombudet
Moderniseringsdepartementet
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norsk medisinstudentforening
Norsk pasientforening
NTNU
Regjeringsadvokaten
Rikstrygdeverket
Sametinget
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Undervisnings- og forskningsdepartementet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet