Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2022/315 i norsk rett

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring gjennomføring av forordning (EU) 2022/315 om endring av delegert forordning (EU) 2016/161 med hensyn til unntak fra grossisters plikt til å deaktivere den entydige identifikasjonen for produkter som eksporteres til Storbritannia, i norsk rett

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.10.2022

Vår ref.: 22/3583

Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2022/315

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring gjennomføring av forordning (EU) 2022/315 om endring av delegert forordning (EU) 2016/161 med hensyn til unntak fra grossisters plikt til å deaktivere den entydige identifikasjonen for produkter som eksporteres til Storbritannia, i norsk rett.

Forslaget sendes på kort høring, ettersom forordningen kun viderefører unntak som allerede er gjeldende. Forordningen har trådt i kraft i EU og er i ferd med å innlemmes i EØS-avtalen. Innholdet i regelverket vil derfor være svært godt kjent blant relevante aktører.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 11. oktober 2022.

Med hilsen

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ragnhild Øvergaard

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg: brev forkortet høringsfrist forordning

ACOS AS
Akademikerne
Alliance Healthcare Norge AS
Allmennlegeforeningen
Amathea
Apotekforeningen
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekergruppen
Barneombudet
CGM (Compugroup Medical Norway AS)
Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementene
DIPS ASA
Direktoratet for e-helse
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Fri
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetjenestens Lederforbund
HIV-Norge
IKT Norge
Infodoc
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for samfunnsforskning
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
Landets helseforetak
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustrien
Sykehusinnkjøp - legemidler
Legemiddelparalellimportørforeningen
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Mental Helse Norge
Miljødirektoratet
Nomvec AS
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minioritetshelse NAKMI
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges kristelige legeforening
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU
Norges Optikerforbund
NTNU, Det medisinske fakultet
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk helsenett SF
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Homeopaters Landsforbund
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon
OsloMet storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap (Bachelorutdanningen i Farmasi)
Parat
Pensjonistforbundet
Personvernnemnda
Regjeringsadvokaten
Regelrådet
Rådet for legeetikk
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
Sex – og samfunn
SINTEF Helse
Spekter
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statsforvalterne
Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene Vest HF
Sykehusapotekene Nord HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Sysselmester på Svalbard
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi
Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet
Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt
Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (fiskerihøgskolen)
UNIO
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Veterinærinstituttet
Virke
Visma
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (