Høring – gjennomføring av forordning (EU) 2022/641 i norsk rett

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2022/641 om endring av forordning (EU) nr. 536/2014 med hensyn til et unntak fra visse forpliktelser om legemidler til utprøving tilgjengeliggjort i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland, samt i Kypros, Irland og Malta

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2022

Vår ref.: 22/3302

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2022/641 om endring av forordning (EU) nr. 536/2014 med hensyn til et unntak fra visse forpliktelser om legemidler til utprøving tilgjengeliggjort i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland, samt i Kypros, Irland og Malta, i norsk rett.

Forslaget sendes på kort høring ettersom regelverket har trådt i kraft i EU og anses å ha svært begrenset betydning for relevante aktører i Norge.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Høringsfristen er 30. september 2022.

Med hilsen 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Ragnhild Øvergaard

Seniorrådgiver

ACOS AS

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Amathea

Apotekforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

Barneombudet

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Departementene

DIPS ASA

Direktoratet for e-helse

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Fri

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HIV-Norge

IKT Norge

Infodoc

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Institutt for samfunnsforskning

Kliniske ernæringsfysiologiske forening

Kreftforeningen

Kreftregisteret

KS

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustrien

Sykehusinnkjøp - legemidler

Legemiddelparalellimportørforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Mental Helse Norge

Nomvec AS

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetansesenter for migrasjons- og minioritetshelse NAKMI

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges kristelige legeforening

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

Norges Optikerforbund

NTNU, Det medisinske fakultet

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

Norsk helsenett SF

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Homeopaters Landsforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

OsloMet storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap (Bachelorutdanningen i Farmasi)

Parat

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Regjeringsadvokaten

Regelrådet

Rådet for legeetikk

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO

Sametinget

 

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

Sex – og samfunn

SINTEF Helse

Spekter

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statsforvalterne

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sysselmester på Svalbard

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (fiskerihøgskolen)

UNIO

Utdanningsforbundet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Veterinærinstituttet

Virke

Visma

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)