Høring - Høring av rapport med analyse av norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2005

Vår ref.:

RAMMER

Høringsbrev


 

Deres ref

Vår ref

Dato

200302479-/AIS

27.10.04

Høring av rapport med analyse av norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren

På oppdrag for Landbruks- og matdepartementet har NLH, Institutt for naturforvaltning, gjennomført en kartlegging av de internasjonale beslutninger og anbefalinger som stilles til den nasjonale skogpolitikken, samt en evaluering av gjennomføringen av disse i Norge. Kartleggingen omfatter tiltaksforslagene fra skogprosessen i FN (FNs skogforum, det mellomstatlige skogforumet og det mellomstatlige skogpanelet), arbeidsprogrammet for biologisk mangfold i skog under Konvensjonen for biologisk mangfold, samt beslutningene fra Ministerkonferansene for beskyttelse av Europas skoger.

Resultatet av kartleggingen foreligger nå i form av rapporten ”En analyse av norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren” (INA fagrapport 4).

For å få et best mulig resultat, har det vært en forutsetning at analysen skulle gjennomføres i en åpen prosess. Bidrag og innspill fra sektormyndigheter, privat sektor, organisasjoner og fagmiljøer har vært av vesentlig betydning for arbeidet. Forfatterne av rapporten står imidlertid ansvarlig for innhold og vurderinger.

For å styrke grunnlaget for det videre arbeidet med å innarbeide internasjonale føringer i den nasjonale skogpolitikken, ønsker Landbruks- og matdepartementet synspunkter fra relevante aktører vedrørende vurderingene og konklusjonene i rapporten.

Rapporten og øvrige høringsdokumenter er lagt ut på departementets internettside:

http://odin.dep.no/lmd/norsk/aktuelt/hoeringssaker

Høringsbrevet sendes sektormyndigheter, privat sektor, organisasjoner, fagmiljøer og andre som antas å kunne ha interesser knyttet til skogpolitikk og skogforvaltning.

Frist for uttalelse er 20. januar 2005.

Departementet ber om at uttalelser så langt det er mulig blir sendt elektronisk på adressen: postmottak@lmd.dep.no. Uttalelsene vil bli lagt ut på departementets internettside.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Arne Ivar Sletnes, telefon 22 24 93 77,
e-post: arne-ivar.sletnes@lmd.dep.no

Dersom NLH-rapporten i trykket versjon ønskes tilsendt kan henvendelse rettes til Bjørg Hjertum, telefon 22 24 92 51, e-post: bjorg.hjertum@lmd.dep.no eller

Anne Margrethe Hole, telefon 22 24 91 49, e-post: anne.hole@lmd.dep.no

Vedlegg 1

Med hilsen

Ellen Hambro e.f.
ekspedisjonssjef

Arne Ivar Sletnes
rådgiver

RAMMER

Høringsinstanser ved høring av rapport med analyse av norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren


 

 • Den norske turistforening
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Fridtjof Nansens institutt
 • Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Fylkesmennene
 • Jenter i Skogbruket
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Miljøverndepartementet
 • Natur og ungdom
 • NIJOS
 • NIKU
 • NINA
 • NORAD
 • Norges Bondelag
 • Norges forskningsråd
 • Norges Landbrukshøgskole
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Almenningsforbund
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)
 • Norske Skogindustrier
 • NORSKOG
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Regnskogfondet
 • SABIMA
 • Sametinget
 • Skogbrukets Kursinstitutt
 • Skogbrukets landsforening
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
 • Statskog SF
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Treindustrien
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Verdens Naturfond WWF Norge