Høring – forslag til endringer i lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ovennevnte regelverk. Departementet foreslår at oppdragstakere i beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem med avtale med Oslo kommune omfattes av loven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.01.2024

Vår ref.: 23/3575

Departementet foreslår at oppdragstakere i beredskapshjem eller spesialiserte fosterhjem med avtale med Oslo kommune omfattes av lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem.

Frist for å sende inn høringssvar er 21. januar 2024

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen 

Biørn Bogstad 

avdelingsdirektør                                                     Knut Lorentsen 

                                                                                     fagdirektør 

 

Alle departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Finanstilsynet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Regelrådet
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Trygderetten
Oslo kommune
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Aktuarforening
Finans Norge
Forsvar offentlig pensjon
Gabler AS
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
KS – Kommunesektorens organisasjon
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LO Kommune
LO Stat
NITO
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Pensjon AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Samfunnsbedriftene
Senior Norge
Senter for seniorpolitikk
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)