Høring - Ikrafttredelse av ny akvakulturlov — høring av forskrifter

Akvakulturloven trer i kraft 1. januar 2006. Loven erstatter oppdrettsloven og havbeiteloven. I forbindelse med lovens ikrafttredelse er det behov for å tilpasse eksisterende forskriftsverk til den nye loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2005

Vår ref.: -

Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) trer i kraft 1. januar 2006. Loven erstatter lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven) og lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite (havbeiteloven).

I forbindelse med lovens ikrafttredelse er det behov for å tilpasse eksisterende forskriftsverk til den nye loven. Nedenfor følger en orientering om de nødvendige tilpasninger.

I tillegg til de endringene som nå sendes på høring, vil det bli gjort enn gjennomgang av begrepsbruken, herunder definisjonene, og henvisningene i forskriftene for å sikre at de er oppdatert i forhold til den nye loven.

Frist for merknader settes til senestmandag 12. desember 2005.

Det bes om at høringsmerknadene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

I. Forskriftsendringer (vedlegg 1)

 • Akvakulturlovens nye bestemmelser om formål og virkeområde ( §§ 1, 2 og 3) erstatter eksisterende formuleringer i forskriftene.
 • Oppdrettslovens bestemmelse om ferdsels- og fiskeforbud rundt oppdretts-anlegg videreføres i uendret form i driftsforskriften (akvakulturloven § 17).
 • Tvangsmiddelforskriften oppheves da den anses unødvendig under henvisning til akvakulturlovens kapittel VII som regulerer bruk av reaksjoner. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for bruk av reaksjoner for å sikre forutsigbarhet for næringslivet.
 • Konkursforskriften oppheves da næringen heretter skal følge alminnelige konkursrettslige regler (jf. akvakulturlovens kapittel V om overføring).
 • Krav om kompetanse etter akvakulturlovens § 22 presiseres som et driftsvilkår som påhviler virksomheten til enhver tid, og er ikke lenger et særlig krav ved tildeling.
 • Dokumentasjon på evne til å drive lønnsomt skal ikke lenger forhåndsvurderes av forvaltningen. Prosjekter som ikke klarer å starte opp innen 2 år eller som ikke driver i tilstrekkelig utstrekning vil kunne få tillatelsen trukket tilbake eller endret (jf. akvakulturlovens § 9).
 • Tildeling av tillatelser til etablering skjer etter de samme prinsipper som før, men akvakulturlovens §§ 6, 10, 15 og 16 innebærer en forvaltningsmessig klargjøring og forenkling av prosessen. Dette nedfelles i tildelingsforskriftene.
 • Klarere deling av ansvarsforholdet mellom Fiskeridirektoratet og Mattilsynet gjennom henholdsvis akvakulturloven og matloven:
  • Mattilsynet vurderer både fiskehelse og folkehelse (før: kun fiskehelse) før de gir sin tillatelse til akvakultur.
  • Mattilsynet fatter vedtak i stedet for kun å gi en uttalelse i havbeitesaker.
  • Fiskeridirektoratet skal fatte vedtak om tillatelser til fôring i havbeite etter samråd med Mattilsynet.
 • Ytterligere behov for revisjon av havbeiteforskriften vil bli vurdert i forbindelse med ny tildelingsrunde med havbeitetillatelser i 2006.
 • Departementet mener det er viktig å hindre at det ikke blir benyttet fremmede arter i akvakultur som kan være skadelige for det omkringliggende miljø, og dermed være i strid med det generelle kravet om at akvakultur skal drives på en miljømessig forsvarlig måte. For å sikre dette foreslår departementet at det i akvakulturdriftsforskriften og forskriften om tildeling av tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret tas inn et forbud mot å drive akvakultur med fremmede arter, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til det (akvakulturlovens § 10).
 • Laksetildelingsforskriften §§ 10, 12 andre ledd og 27 fjerde ledd foreslås opphevet for å implementere overføringsadgangen i akvakulturlovens § 19, jf. omtale under pkt. II nedenfor.

II. Særlig om implementeringen av akvakulturlovens kapittel V (vedlegg 2)

Etter akvakulturlovens kapittel V skal tillatelser registreres i et eget akvakulturregister som også er et verktøy for overføring og pant av tillatelsene. Det er vedlagt et utkast til egen ny forskrift om akvakulturregisteret.

Vi vil særlig påpeke følgende konsekvenser i forskriftene som følge av akvakulturlovens bestemmelser om registrering, overføring og pant:

 • Adgangen til overføring av tillatelser omfatter også tillatelser som er gitt til spesielle formål. Forutsetningene for dette er at ny innehaver oppfyller vilkårene i den opprinnelige tildeling, samt øvrige driftskrav (jf. akvakulturlovens §§ 19 og 20).
 • Tillatelser til matfisk av laks og ørret som ble tildelt i 2002-2003 kan overføres og pantsettes som en følge av adgangen til overføring i akvakulturlovens kapittel V. Eierandeler kan også overføres. Særlige vilkår som påhviler innehaver av tillatelsen i en periode på 10 år fra tilsagn om tillatelse ble gitt vil imidlertid også gjelde for ny innehaver etter akvakulturloven, slik forutsetningen er for alle overføringer (jf. akvakulturlovens §§ 19 og 20).
 • Det foreslås visse begrensninger knyttet til overføringsadgangen for:
  • Tillatelser til stamfisk av laks og ørret inntil en ny forvaltningsmodell for denne type tillatelser foreligger. Bakgrunnen er at disse tillatelsene opprinnelig er gitt vederlagsfritt for å ivareta en felleskapelig oppgave og det bør derfor foretas en særlig vurdering av eksisterende tillatelser i en fremtidig forvaltningsmodell (jf. akvakulturlovens §§ 19 og 20)
  • Tillatelsene til laks og ørret tildelt i Musken. Bakgrunnen er at disse tillatelsene er gitt uten vederlag for å styrke det lulesamiske samfunnet i Musken og således skal ivareta en fellesskapelig oppgave.

III. Økonomiske og administrative konsekvenser

For endringer i forskriftene (vedlegg 1) medfører dette ikke andre konsekvenser enn de som er omtalt i Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) om lov om akvakultur (akvakulturloven) kapittel IV.

Økonomiske og administrative konsekvenser som følge av nytt akvakulturregister er behandlet i kapittel 3 i vedlegg 2.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

 

Kari Bjørbæk
Avdelingsdirektør

Forslag til forskrift xx.xx.xxxx nr. xx om endringer i flere forskrifter i forbindelse med gjennomføringen av akvakulturloven

Vedlegg 1

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx nr. xx med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur §§ 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 og § 26, lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 7, § 8, § 14, § 15, § 16, § 19, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28 og § 32, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. og lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30, jf. § 2, § 4, § 5, § 5a, § 9 og § 31.

I

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1798 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner og lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret gjøres følgende endringer:

Hjemmel skal lyde:

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 nr. 1798 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur §§ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19 og § 26.

§ 1 skal lyde:

§ 1.Formål

Forskriften skal medvirke til atakvakultur av laks, ørret og regnbueørret skal bli lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

§ 2 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og terrritorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

§ 3 andre ledd skal lyde:

For oppdrett av settefisk kommer kapitlene 1, 2, 8 og 9, samt § 29, § 30, § 31 og § 33 første ledd til anvendelse.

§ 7 oppheves.

§ 8 femte ledd skal lyde:

Søknad etter § 13 sendes Fiskeridirektoratet.

§§ 9 til 12 oppheves.

§ 18 skal lyde:

§ 18.krav til søknad

Fiskeridirektoratet kan ved utlysingen og i søknadsskjema fastsette krav til søknadens innhold.

Endringer i søknaden etter søknadsfristen anses som ny søknad og skal ikke behandles.

§ 19 skal lyde:

§ 19 Særlig om tillatelser tildelt i 2002 og 2003

For tillatelser tildelt i kommunene Kvænangen og Karlsøy i Troms i 2002 skal det ved klarering av lokaliteter for eventuell flytting i Troms utenfor disse kommunene foretas en engangsinnbetaling til Fiskeridirektoratet på kr. 1.000.000,- med fratrekk av kr. 100.000,- for hvert år som er gått fra tilsagn om akvakulturtillatelse ble gitt.

De to akvakulturtillatelsene tildelt Musken i Tysfjord kommune etter utlysing i 2002 på særskilt grunnlag tillates ikke lokalisert utenfor kommunen.

For konsesjoner tildelt etter utlysing i 2002, herunder konsesjoner med lokalisering i Musken i Tysfjord kommune kreves det, i en periode på 12 år etter tilsagn om tillatelse, tillatelse fra Fiskeridirektoratet til endringer dersom endringene avviker fra de vilkår som er fastsatt i konsesjonsdokumentet.

Konsesjonsinnehaver som ble tildelt konsesjon etter utlysing i 2003, plikter å gjennomføre de tiltak som er beskrevet i konsesjonssøknaden, og som fremgår av konsesjonsdokumentet.

For konsesjoner tildelt etter utlysing i 2003 kreves det i en periode på 10 år fra tilsagn om tillatelse fra Fiskeridirektoratet til vesentlige endringer i tiltak som er beskrevet i konsesjonssøknaden og som fremgår av konsesjonsdokumentet.

(Ved endelig fastsettelse av forskriften vil det til denne bestemmelsen i fotnote bli inntatt en henvisning til forskrift om akvakulturregisteret § 16)

§ 27 fjerde ledd oppheves.

§ 29 andre ledd skal lyde:

Ved utvidelse av lokalitetsbiomasse eller areal må det innhentes ny klarering.

§ 30 skal lyde:

§ 30.Generelle vilkår for klarering av lokalitet

Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom

a) det er miljømessig forsvarlig;

b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på

 1. søkers behov for areal til planlagt akvakulturvirksomhet,
 2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,
 3. annen bruk av området, og
 4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d;

c) det er gitt tillatelser som kreves etter

 1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v.,
 2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall,
 3. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v., og
 4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann; og

d) det ikke er i strid med

 1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77,
 2. vedtatte vernetiltak etter lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, eller
 3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.

Selv om klarering kan være i strid med bokstav d) kan klarering gis dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- eller vernemyndighet.

§ 33 fjerde ledd skal lyde:

Første ledd gjelder ikke konsesjon for oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål.

§ 34 skal lyde:

§ 34.Antall tillatte lokaliteter perkonsesjon

Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en konsesjon.

Er to eller flere konsesjoner klarert for samme lokalitet, kan samtlige av disse være klarert for maksimalt de seks samme lokalitetene.

Det kan etter søknad i særlige tilfeller midlertidig dispenseres fra taket på antall lokaliteter i første og andre ledd. Som særlige tilfelle regnes alvorlige sykdomsutbrudd eller vesentlig sykdomsfare og hvor tiltak er skriftlig pålagt av Mattilsynet.

Første og andre ledd gjelder ikke konsesjon for oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forsøks-, forsknings-, undervisnings- og utstillingsformål.

§ 40 skal lyde:

§ 40.Reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av forskriftens bestemmelser kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

II

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1799 om tildeling, endring og bortfall av konsesjoner for oppdrett av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret gjøres følgende endringer:

Hjemmel skal lyde:

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22. desember 2004 nr. 1799 med hjemmel i lov 17.06.2005 nr. 79 om akvakultur §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 19 og 26.

§ 1 skal lyde:

§ 1.Formål

Forskriften skal medvirke til atakvakultur av laks, ørret og regnbueørret skal bli lønnsom og konkurransekraftig innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

§ 2 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og terrritorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

§ 3 første ledd nr. 3 skal lyde:

3. Havbeite: akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i form av bunnkultur uten at dyrene holdes i fangenskap.

Første ledd nr. 3 til nr. 13 blir nr. 4 til nr. 14.

§ 4 nytt tredje ledd skal lyde:

Det er forbudt å drive akvakultur med fremmede arter, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til det.

§ 6 oppheves.

§ 7 skal lyde:

§ 7.Generelle vilkår for klarering av lokalitet

Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom

a) det er miljømessig forsvarlig;

b) det er foretatt en avveining av arealinteresser, med særlig vekt på

 1. søkers behov for areal til planlagt akvakulturvirksomhet,
 2. alternativ bruk av området til annen akvakultur,
 3. annen bruk av området, og
 4. verneinteresser som ikke omfattes av bokstav d;

c) det er gitt tillatelser som kreves etter

 1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v.,
 2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall,
 3. lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v., og
 4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann; og

d) det ikke er i strid med

 1. vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77,
 2. vedtatte vernetiltak etter lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, eller
 3. vedtatte vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.

Selv om klarering kan være i strid med bokstav d) kan klarering gis dersom det foreligger samtykke fra vedkommende plan- eller vernemyndighet.

§ 9 fjerde ledd skal lyde:

Søknad om dispensasjon etter § 21 sendes Fiskeridirektoratet.

§ 10 skal lyde:

§ 10.Krav til søknad

Søknaden skal inneholde:

 1. opplysninger om strømmålinger på lokaliteten,
 2. kartdokumentasjon som angitt i NS 9410 - Miljøovervåking av marine matfiskanlegg - eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm, og
 3. resultatene fra en miljøundersøkelse i form av en trendovervåking av bunnforholdene på lokaliteten (i NS 9410 kalt B-undersøkelse) gjort i henhold til NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm.

Første ledd nr. 2 og 3 gjelder bare ved søknad om oppdrett av fisk på lokalitet i sjøvann.

Første ledd gjelder ikke for søknader fra fiskere registrert på blad A eller B i fiskermanntallet samt tilvirkere for oppbevaring av villfanget fisk som ledd i akvakultur av midlertidig eller sporadisk karakter.

Miljøundersøkelsen etter første ledd nr. 3 skal gjøres av kompetent organ. Et kompetent organ skal dokumentere relevant faglig kompetanse for oppdragsgiver og være uavhengig oppdragsgiver.

På lokaliteter hvor miljøundersøkelse etter første ledd nr.3 vanskelig lar seg gjennomføre etter NS 9410 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm på grunn av dybdeforhold eller lokalitet med stein- eller fjellbunn, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen fatte vedtak om alternativ miljøundersøkelse.

Dersom anleggets størrelse, beliggenhet eller andre forurensningsmessige forhold tilsier det, kan Fiskeridirektoratets regionkontor i samråd med Fylkesmannen kreve undersøkelse av bunntilstanden på lokaliteten (nærsonen) og utover i resipienten (fjernsonen) (i NS 9410 kalt C-undersøkelse) i henhold til NS 9410 jf. 9423 eller tilsvarende internasjonal standard/anerkjent norm. Slik undersøkelse skal utføres av et organ som er akkreditert for å utføre oppgaven.

§ 12 tredje ledd skal lyde:

For oppdrettsvirksomhet som nevnt i § 10tredje ledd er størrelsen avgrenset til 65 tonn konsesjonsbiomasse og tillatelse skal kun gis for bruk i et avgrenset tidsrom i løpet av året.

§§ 15 til 17 oppheves.

§ 20 skal lyde:

§ 20.Reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av forskriftens bestemmelser kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

III

I forskrift 28. august 2003 nr. 1110 om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta) gjøres følgende endringer:

Hjemmel skal lyde:

Fastsett av Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet 28. august 2003 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 22, og § 26. og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 14, § 15, § 19, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28 og § 32, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1 skal lyde:

§ 1. Føremål

Føremålet med denne forskrifta er å medverke til at havbeite skal bli lønsam og konkurransekraftig innanfor rammene av ei berekraftig utvikling, og medverka til verdiskaping på kysten ogsikre god helse hjå akvatiske dyr.

§ 2 skal lyde:

§ 2.Verkeområde

Forskrifta gjeld havbeite.

§ 3 første ledd bokstav b skal lyde:

b) havbeite: akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i form av botnkultur utan at dyra vert haldne i fangenskap.

Bokstav c) og d) blir d) og e).

§ 6 femte ledd bokstav b oppheves.

§ 7 skal lyde:

§ 7.Ufråvikelege vilkår

Havbeiteløyve kan berre gis dersom

a) det er miljømessig forsvarleg;

b) det er gjort ei veging av arealinteresser, med særleg vekt på

 1. søkars behov for areal til planlagt akvakulturverksemd,
 2. alternativ bruk av området til anna akvakultur,
 3. anna bruk av området, og
 4. verneinteresser som ikkje er omfatta av bokstav d;

c) det er gitt dei løyve som vert kravd etter

 1. lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattryggleik m.v.,
 2. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forureining og om avfall,
 3. lov 8. juni 1984 nr. 51 om hamner og farvatn m.v., og
 4. lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvatn; og

d) det ikkje er i strid med

 1. vedtekne arealplanar etter plan- og bygningslova 14. juni 1985 nr. 77,
 2. vedteknte vernetiltak etter lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, eller
 3. vedtekne vernetiltak etter lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.

Sjølv om løyve kan vera i strid med bokstav d) kan løyve gis dersom det ligg føre samtykke frå vedkommande plan- eller vernestyresmakt.

Løyve kan berre gjevast til utsett av havbeitedyr som er stadeigne.

§ 10 første punktum skal lyde:

Fôring av havbeitedyr og andre tiltak i samband med verksemda skal godkjennast av fiskeristyresmaktene etter samråd med Mattilsynet.

§ 15 skal lyde:

§ 15.Kompetanse

Alle som deltek i aktivitetar som er omfatta av denne forskrifta skal ha dei naudsynte faglege kvalifikasjonar for slik aktivitet.

§ 26 oppheves.

§ 33 skal lyde:

§ 33.Tilbaketrekking og endring

Eit løyve kan bli endra eller trekt attende i samsvar med akvakulturlova § 9.

§ 34 skal lyde:

§ 34.Reaksjonar ved brot på forskrifta

Brot på føresegnene i forskrifta kan medføre straff og andre reaksjonar etter lov 19. desember nr. 124 om matproduksjon og mattryggleik mv. og lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

§ 36 andre ledd skal lyde:

Mattilsynet handhevar føresegnene i § 10, § 14, § 16, § 20 til § 26, § 34 og § 37 andre ledd.

IV

I forskrift 16. januar 2004 nr. 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer gjøres følgende endringer:

Hjemmel skal lyde:

Fastsatt av Fiskeridepartementet 16. januar 2004 nr. 279 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, § 7, § 16, § 19, § 23 og § 26, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak av 16. januar 2004 nr. 93.

§ 1 skal lyde:

§ 1.Formål

Formål med denne forskriften er å fremme god dyrehelse og sikre helsemessig trygge næringsmidler.

§ 2 første ledd skal lyde:

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, norske luft- og sjøfartøyer, innretninger på norsk kontinentalsokkel, Svalbard, Jan Mayen, bilandene, i Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard.

§ 2 andre ledd andre punktum oppheves.

§ 3 skal lyde:

§ 3.Definisjoner

I forskriften forstås med:

 1. Akvakultur:Produksjon av akvatiske dyr. Som produksjon regnes ethvert tiltak for å påvirke vekt, størrelse, antall, egenskaper eller kvalitet. Produksjon av akvatiske dyr i havbeite, og av anadrome laksefisk og innlandsfisk til kultiveringsformål er akvakultur i forskriftens forstand.
 2. Akvakulturanlegg: En eller flere installasjoner på en lokalitet med akvakultur og tilhørende landbase.
 3. Akvakulturdyr: Levende akvatiske dyr som kommer fra, eller er ment for, et akvakulturanlegg eller en pryddam.
 4. Etablering: Plassering av akvakulturanlegg eller pryddam på en lokalitet som er geografisk definert.
 5. Havbeite:Akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i form av bunnkultur uten at dyrene holdes i fangenskap.
 6. Pryddam: Uteakvarie, parkdam, hagedam, brann- og vanningsdam og andre dammer som ikke er akvakulturanlegg.
 7. Vassdrag: Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene.

§ 5 skal lyde:

§ 5.Krav til godkjenning av etablering eller utvidelse av akvakulturanlegg

Ingen må etablere nye akvakulturanlegg eller utvide produksjonsomfanget i godkjente akvakulturanlegg, uten at det er søkt om og etableringen eller utvidelsen er godkjent.

Ved behandling av søknad om godkjenning av etablering eller utvidelse av akvakulturanlegg, skal det foretas en konkret vurdering av smittefaren for det omsøkte akvakulturanlegg og dets omkringliggende miljø, og om akvakulturanlegget har en klart uheldig plassering ut fra hensynet til å sikre helsemessige trygge næringsmidler.

I vurdering av smittefaren skal det legges særlig vekt på det omsøkte akvakulturanleggets avstand til vassdrag, annen akvakulturrelatert virksomhet og til grupper av akvakulturanlegg. Det skal også legges vekt på hvilken art som skal oppdrettes, driftsform og produksjonsomfang.

For akvakulturanlegg i sjø, unntatt havbeite, skal avstand til annen akvakulturrelatert virksomhet og vassdrag i hovedsak vurderes ut fra plassering av merdene. For akvakulturanlegg på land skal avstand til andre akvakulturrelaterte virksomheter og vassdrag i hovedsak vurderes ut fra vanninntak og avløp.

I vurdering av hensynet til å sikre helsemessige trygge næringsmidler, skal det legges vekt på om produkter fra akvakulturanlegget kan oppfylle kravene til hygiene i bestemmelser gitt i eller i medhold av matloven.

Det kan stilles vilkår til godkjenningen.

§ 6 skal lyde:

§ 6Krav til søknad om godkjenning av akvakulturanlegg

Søknaden om godkjenning skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å vurdere om godkjenning kan gis og hvilke vilkår som eventuelt skal stilles.

Søknad om godkjenning av etablering eller utvidelse skal minst inneholde følgende:

 1. Personalia som navn på akvakulturanlegget, ansvarlig for anlegget, eierform, adresse, telefonnummer og eventuelt mobilnummer.
 2. Opplysninger om søknaden gjelder nyetablering eller utvidelse av godkjent akvakulturanlegg.
 3. Akvatisk art og utviklingsstadium, produksjonsform, driftsform og omfang.
 4. Kart og koordinatangivelse (UTM) som beskriver plassering og plantegning av akvakulturanlegget.
 5. Beredskapsplan.

Havbeite er unntatt fra nr. 5.

Når spesielle forhold ved plassering eller produksjonsomfang mv. gjør det nødvendig, skal søknaden inneholde opplysninger om smitterisikoen ved plasseringen av det omsøkte akvakulturanlegget og forhold i omkringliggende miljø som kan ha betydning for hygienisk kvalitet på produkter fra akvakulturanlegget.

Det kan stilles nærmere krav til søknadens innhold.

§ 7 skal lyde:

§ 7.Endring og tilbaketrekking av godkjenning for akvakulturanlegg

Mattilsynet kan endre eller trekke tilbake godkjenningen som nevnt i § 5 dersom:

 1. Det foreligger vesentlige brudd på vilkår i godkjenningen eller bestemmelser gitt, i eller i medhold av matloven.
 2. Det viser seg at sykdomstilstand eller kunnskap om sykdomsmessige eller hygieniske forhold er endret i forhold til da godkjenning ble gitt.
 3. Annen plassering, produksjonsform eller endring av akvakulturanleggets omfang kan forbedre helsesituasjonen vesentlig i akvakulturanlegget eller dets omgivelser.
 4. Annen plassering eller produksjonsform er nødvendig for at produkter fra akvakulturanlegget skal kunne oppfylle kravene til hygiene i bestemmelser gitt i eller i medhold av matloven.

V

I forskrift 22. desember 2004 nr. 1785 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskiften) gjøres følgende endringer:

Hjemmel skal lyde:

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 16. januar 2004 nr. 279 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur §§ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 22 og 24, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 14, § 15, § 19, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28 og § 32, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30, jf. § 2, § 4, § 5, § 5a, § 9 og § 31. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 93/53/EØF og direktiv 95/70/EØF).

§ 1 første ledd skal lyde:

Forskriften skal fremmeakvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling, og bidra til verdiskaping på kysten.

§ 2 skal lyde:

§ 2.Forskriftens geografiske og personelle virkeområde

Forskriften gjelder for norsk landterritorium og territorialfarvann, på kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone.

Forskriften gjelder for enhver som har eller plikter å ha akvakulturtillatelse etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 4, jf. § 2 og § 5. Forskriften gjelder videre for enhver som har eller plikter å ha godkjenning etter forskrift 16. januar 2004 nr. 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer § 5.

Forskriften gjelder ikke for havbeite.

§ 4 første ledd bokstav h skal lyde:

 1. Havbeite: akvakultur av krepsdyr, bløtdyr og pigghuder i form av bunnkultur uten at dyrene holdes i fangenskap

Nåværende bokstavene h til v blir til i til w.

§ 5 nytt andre ledd skal lyde:

Det er forbudt å drive akvakultur med fremmede arter, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til det.

§ 6 første ledd skal lyde:

Enhver som deltar i aktiviteter som omfattes av denne forskriften, skal ha de nødvendige faglige kvalifikasjoner for slik aktivitet. Ansvarlig for den daglige driften skal ha akvakulturutdanning tilsvarende videregående kurs II-nivå (VK II), fagbrev i akvakultur eller minst to års praksis som ansvarlig for den daglige driften ved et akvakulturanlegg, og i tillegg inneha nødvendig kunnskap for å hindre, oppdage og begrense rømning av fisk.

Ny § 15a skal lyde:

§ 15 a.Fiske- og ferdselsforbud

Det er forbudt å drive fiske nærmere en produksjonsenhet enn 100 meter og å ferdes nærmere enn 20 meter.

§ 44 sjuende ledd skal lyde:

Laks som er klekket og fremfôret til stamfisk i levende genbank er unntatt fra bestemmelsen i sjette ledd.

§ 59 andre ledd skal lyde:

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i § 6 andre og tredje ledd, § 7 første og andre ledd, § 9, § 10 unntatt tredje ledd, § 11, § 12, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 31, § 35 med unntak av fjerde ledd, § 36, § 37 bokstav a, b, e, f og g, § 38 første ledd og andre ledd bokstav a, b og c, § 39 bokstav b og c, § 40 første ledd og annet ledd unntatt bokstav h, § 41, § 42 tredje ledd, § 43, § 44, § 45, § 47, § 48 unntatt andre ledd bokstav b, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 og § 58.

§ 61 skal lyde:

§ 61.Reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av forskriftens bestemmelser kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 19. desember nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

§ 62 oppheves.

VI

I forskrift av 11. desember 2003 om krav til teknisk standard for installasjon som nyttes i oppdrettsvirksomhet gjøres følgende endringer.

Hjemmel skal lyde:

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 11. desember 2003 med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 79 lov om akvakultur § 12 annet ledd.

§ 19 skal lyde:

§ 19.Reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av forskriftens bestemmelser kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

VII

I forskrift 19. mars 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen gjøres følgende endringer:

Hjemmel skal lyde:

Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. mars 2004 nr. 537 med hjemmel i 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur § 23.

§ 8.Reaksjoner ved overtredelse

Overtredelse av forskriftens bestemmelser kan medføre straff og andre reaksjoner etter lov 19. desember nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern og lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur.

VIII

I forskrift 21. desember 2001 nr 1597 om innkreving av gebyrer til statskassen for offentlige oppgaver i forbindelse med oppdretts- og havbeitevirksomhet gjøres følgende endringer:

Hjemmel skal lyde:

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2001 nr 1597 med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr 79 lov om akvakultur § 26.

§ 2 andre og tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde og femte ledd blir andre og tredje ledd.

IX

Forskrift 7. desember 1998 nr 551 om tvangsmidler etter kapittel IV i lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. oppheves.

X

 

Forskrift 14. desember 2004 nr 1644 om behandling av akvakulturkonsesjoner ved konkurs oppheves.

XI

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Finansdepartementet

Miljøverndepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Mattilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Konkurransetilsynet

Statens forurensningstilsyn

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Innovasjon Norge

Fylkeskommunene utenom Hedmark og Oppland

Fylkesmannsembetene utenom Hedmark og Oppland

Sametinget

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Norges Kystfiskarlag

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Bellona

WWF

Naturvernforbundet

Norges Fiskarlag

Den norske advokatforening

Akvaforsk

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

Sintef Fiskeri og havbruk