Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Ikrafttredelse av ny akvakulturlov — høring av forskrifter

Høringsfrist: 12. desember 2005

Akvakulturloven trer i kraft 1. januar 2006. Loven erstatter oppdrettsloven og havbeiteloven. I forbindelse med lovens ikrafttredelse er det behov for å tilpasse eksisterende forskriftsverk til den nye loven. Etter akvakulturlovens kapittel V skal tillatelser registreres i et eget akvakulturregister, som også er et verktøy for overføring og pant av tillatelsene. Fiskeri- og kystdepartementet sender nå ut endringsforskrifter på høring. I tillegg sendes også en forskrift om akvakulturregisteret som er under etablering i Brønnøysund på høring. Høringsfristen er 12. desember 2005 og forskriftsendringene skal tre i kraft samtidig med akvakulturloven 1. januar 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 12. desember 2005.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

Ikrafttredelse av ny akvakulturlov – høring av forskrifter

Lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) trer i kraft 1. januar 2006. Loven erstatter lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven) og lov 21. desember 2000 nr. 118 om havbeite (havbeiteloven).

I forbindelse med lovens ikrafttredelse er det behov for å tilpasse eksisterende forskriftsverk til den nye loven. Nedenfor følger en orientering om de nødvendige tilpasninger.

I tillegg til de endringene som nå sendes på høring, vil det bli gjort enn gjennomgang av begrepsbruken, herunder definisjonene, og henvisningene i forskriftene for å sikre at de er oppdatert i forhold til den nye loven.

Frist for merknader settes til senestmandag 12. desember 2005.

Det bes om at høringsmerknadene til underliggende etater sendes via overordnet forvaltningsorgan.

I. Forskriftsendringer (vedlegg 1)

 • Akvakulturlovens nye bestemmelser om formål og virkeområde ( §§ 1, 2 og 3) erstatter eksisterende formuleringer i forskriftene.
 • Oppdrettslovens bestemmelse om ferdsels- og fiskeforbud rundt oppdretts-anlegg videreføres i uendret form i driftsforskriften (akvakulturloven § 17).
 • Tvangsmiddelforskriften oppheves da den anses unødvendig under henvisning til akvakulturlovens kapittel VII som regulerer bruk av reaksjoner. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for bruk av reaksjoner for å sikre forutsigbarhet for næringslivet.
 • Konkursforskriften oppheves da næringen heretter skal følge alminnelige konkursrettslige regler (jf. akvakulturlovens kapittel V om overføring).
 • Krav om kompetanse etter akvakulturlovens § 22 presiseres som et driftsvilkår som påhviler virksomheten til enhver tid, og er ikke lenger et særlig krav ved tildeling.
 • Dokumentasjon på evne til å drive lønnsomt skal ikke lenger forhåndsvurderes av forvaltningen. Prosjekter som ikke klarer å starte opp innen 2 år eller som ikke driver i tilstrekkelig utstrekning vil kunne få tillatelsen trukket tilbake eller endret (jf. akvakulturlovens § 9).
 • Tildeling av tillatelser til etablering skjer etter de samme prinsipper som før, men akvakulturlovens §§ 6, 10, 15 og 16 innebærer en forvaltningsmessig klargjøring og forenkling av prosessen. Dette nedfelles i tildelingsforskriftene.
 • Klarere deling av ansvarsforholdet mellom Fiskeridirektoratet og Mattilsynet gjennom henholdsvis akvakulturloven og matloven:
  • Mattilsynet vurderer både fiskehelse og folkehelse (før: kun fiskehelse) før de gir sin tillatelse til akvakultur.
  • Mattilsynet fatter vedtak i stedet for kun å gi en uttalelse i havbeitesaker.
  • Fiskeridirektoratet skal fatte vedtak om tillatelser til fôring i havbeite etter samråd med Mattilsynet.
 • Ytterligere behov for revisjon av havbeiteforskriften vil bli vurdert i forbindelse med ny tildelingsrunde med havbeitetillatelser i 2006.
 • Departementet mener det er viktig å hindre at det ikke blir benyttet fremmede arter i akvakultur som kan være skadelige for det omkringliggende miljø, og dermed være i strid med det generelle kravet om at akvakultur skal drives på en miljømessig forsvarlig måte. For å sikre dette foreslår departementet at det i akvakulturdriftsforskriften og forskriften om tildeling av tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret tas inn et forbud mot å drive akvakultur med fremmede arter, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til det (akvakulturlovens § 10).
 • Laksetildelingsforskriften §§ 10, 12 andre ledd og 27 fjerde ledd foreslås opphevet for å implementere overføringsadgangen i akvakulturlovens § 19, jf. omtale under pkt. II nedenfor.

II. Særlig om implementeringen av akvakulturlovens kapittel V (vedlegg 2)

Etter akvakulturlovens kapittel V skal tillatelser registreres i et eget akvakulturregister som også er et verktøy for overføring og pant av tillatelsene. Det er vedlagt et utkast til egen ny forskrift om akvakulturregisteret.

Vi vil særlig påpeke følgende konsekvenser i forskriftene som følge av akvakulturlovens bestemmelser om registrering, overføring og pant:

 • Adgangen til overføring av tillatelser omfatter også tillatelser som er gitt til spesielle formål. Forutsetningene for dette er at ny innehaver oppfyller vilkårene i den opprinnelige tildeling, samt øvrige driftskrav (jf. akvakulturlovens §§ 19 og 20).
 • Tillatelser til matfisk av laks og ørret som ble tildelt i 2002-2003 kan overføres og pantsettes som en følge av adgangen til overføring i akvakulturlovens kapittel V. Eierandeler kan også overføres. Særlige vilkår som påhviler innehaver av tillatelsen i en periode på 10 år fra tilsagn om tillatelse ble gitt vil imidlertid også gjelde for ny innehaver etter akvakulturloven, slik forutsetningen er for alle overføringer (jf. akvakulturlovens §§ 19 og 20).
 • Det foreslås visse begrensninger knyttet til overføringsadgangen for:
  • Tillatelser til stamfisk av laks og ørret inntil en ny forvaltningsmodell for denne type tillatelser foreligger. Bakgrunnen er at disse tillatelsene opprinnelig er gitt vederlagsfritt for å ivareta en felleskapelig oppgave og det bør derfor foretas en særlig vurdering av eksisterende tillatelser i en fremtidig forvaltningsmodell (jf. akvakulturlovens §§ 19 og 20)
  • Tillatelsene til laks og ørret tildelt i Musken. Bakgrunnen er at disse tillatelsene er gitt uten vederlag for å styrke det lulesamiske samfunnet i Musken og således skal ivareta en fellesskapelig oppgave.

III. Økonomiske og administrative konsekvenser

For endringer i forskriftene (vedlegg 1) medfører dette ikke andre konsekvenser enn de som er omtalt i Ot.prp. nr. 61 (2004-2005) om lov om akvakultur (akvakulturloven) kapittel IV.

Økonomiske og administrative konsekvenser som følge av nytt akvakulturregister er behandlet i kapittel 3 i vedlegg 2.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

Kari Bjørbæk
Avdelingsdirektør

Finansdepartementet

Miljøverndepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Olje- og energidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Mattilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Konkurransetilsynet

Statens forurensningstilsyn

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Innovasjon Norge

Fylkeskommunene utenom Hedmark og Oppland

Fylkesmannsembetene utenom Hedmark og Oppland

Sametinget

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Norges Kystfiskarlag

Norske sjømatbedrifters landsforening

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Bellona

WWF

Naturvernforbundet

Norges Fiskarlag

Den norske advokatforening

Akvaforsk

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

Sintef Fiskeri og havbruk

Til toppen