Høring - Ikrafttredelse av ny akvakulturlov — høring av forskrifter

Høringsfrist: 12. desember 2005

Akvakulturloven trer i kraft 1. januar 2006. Loven erstatter oppdrettsloven og havbeiteloven. I forbindelse med lovens ikrafttredelse er det behov for å tilpasse eksisterende forskriftsverk til den nye loven. Etter akvakulturlovens kapittel V skal tillatelser registreres i et eget akvakulturregister, som også er et verktøy for overføring og pant av tillatelsene. Fiskeri- og kystdepartementet sender nå ut endringsforskrifter på høring. I tillegg sendes også en forskrift om akvakulturregisteret som er under etablering i Brønnøysund på høring. Høringsfristen er 12. desember 2005 og forskriftsendringene skal tre i kraft samtidig med akvakulturloven 1. januar 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsfrist: 12. desember 2005.