Høring - Implementering av direktiv 2004/22/EF om måleinstrumentdirektivet(MID) i norsk lov - Utkast til forskrifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2006

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

24.11.2005

Høring – Forslag til forskrifter som skal implementere direktiv 2004/22/EF om måleinstrumenter

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til 15 forskrifter som skal sikre nasjonal implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF om måleinstrumenter (MID).

Regelverk som er nødvendig for å implementere direktivets bestemmelser, skal være vedtatt innen 30. april 2006 og tre i kraft 30. oktober 2006.

Forskriftene som skal implementere direktivet, er hjemlet i lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt.

Kort om måleinstrumentdirektivet

Måleinstrumentdirektivet (MID) omfatter 17 ulike måleinstrumenter. Direktivet harmoniserer de kravene som nasjonale myndigheter innenfor EØS-området kan stille til de måleinstrumentkategoriene som er omfattet av direktivet. MID fastsetter de tekniske krav som måleinstrumentene skal oppfylle når de gjøres tilgjengelig på markedet. Videre fastsetter direktivet krav til hvilke prosedyrer som skal følges for å sikre at det er samsvar mellom disse kravene og det enkelte måleinstrument når det gjøres tilgjengelig på markedet (førmarkedskontroll). Et måleinstrument som er godkjent i en EØS-stat i henhold til direktivets krav, skal kunne selges i de øvrige EØS-statene uten krav om ny vurdering og godkjenning. I dag kreves det uansett norsk godkjenning av et instrument for å kunne selge det i Norge. Nærmere beskrivelse av direktivet er gitt i høringsnotatet.

Det er ikke obligatorisk å innføre krav til de måleinstrumentene som omfattes av MID, og nasjonale myndigheter kan velge hvilke kategorier måleinstrumenter i MID det ønskes innført krav til i nasjonal rett. Medlemsstatene kan imidlertid ikke ha andre krav til måleinstrumenter som gjøres tilgjengelig på markedet enn det som følger av MID. Valgfriheten består derfor i å enten implementere direktivets krav eller å avstå fra nasjonal regulering. En forutsetning for at det skal være tillatt etter direktivet å ikke stille krav til enkelte av de måleinstrumentkategoriene som er omfattet av MID, er imidlertid at dette ikke vil medføre ulik konkurranse over landegrensene.

Kategorier av måleinstrumenter som omfattes av høringsforslaget

Nærings- og handelsdepartementet går inn for at det i denne omgangen kun gjøres tilpasninger i norsk regelverk som er nødvendig for å implementere direktivet. Dette medfører at det i denne omgang foreslås å fastsette krav til de måleinstrumentene som vi allerede har krav til i Norge i dag, og at det ikke innføres krav til de måleinstrumentene som i dag er unntatt fra krav. Nærings- og handelsdepartementet kan i utgangspunktet ikke se at en slik løsning medfører ulike konkurranseforhold som kan være i strid med direktivet.

De målinstrumentkategoriene i direktivet som det er krav til i dagens regelverk og som derfor direktivets krav foreslås innført for, er følgende:

 • Vannmålere
 • Elektrisitetsmålere
 • Varmemålere
 • Måleinstrumenter for dynamisk måling av væsker unntatt vann (gjennomstrømningsmålere)
 • Automatiske vekter (fem ulike typer):
  • Instrumenter for veiing av enkeltmengder (catchvekter)
  • Gravimetriske fyllemaskiner
  • Transportbåndvekter
  • Diskontinuerlige summeringsvekter (summerende beholdervekter)
  • Jernbanevekter
 • Materielle lengdemål
 • Lengdemålingsinstrumenter
 • Flerdimensjonsmålere
 • Avgassmålere

Måleinstrumentkategoriene i direktivet som det ikke er krav til i dag og som det derfor ikke foreslås å sette krav til i forskrifter, er:

 • Gassmålere
 • Taksametre
 • Volummål til servering (drikkemål, for eksempel ølglass)
 • Arealmålere

Det sendes derfor ikke ut noe forslag til forskrifter for disse måleinstrument­kategoriene med denne høringen.

Når det gjelder gjennomstrømningsmålere for andre væsker enn vann (direktivets vedlegg MI-005) er det enda ikke avklart hvorvidt direktivet vil omfatte målinger som i dag dekkes av forskrift 1. november 2001 nr. 1234 om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften). Måleforskriften er hjemlet i lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996 nr.72 og forskrift til lov om petroleums­virksomhet gitt ved kgl.res. av 27.6.1997. Måleforskriften gjelder for måling knyttet til utvinning og transport av petroleum fra norsk kontinentalsokkel og følger petroleumslovens virkeområde. En eventuell slik endring vil medføre en viss nedjustering av kravet til nøyaktighet for væskemålere i forskriftens § 8 (se høringsnotatet for nærmere informasjon om forskjellene i nøyaktighetskrav). Departementet er interessert i høringsinstansenes synspunkter på en eventuell anvendelse av direktivet for målere omfattet av måleforskriften under petroleumsloven.

Forskriftene i høringsforslaget

Det foreslås en egen forskrift (særforskrift) for hver av de 13 kategorier måleinstrumenter som er listet opp. Dagens regelverk på dette området inneholder særforskrifter og ikke en generell måleinstrumentforskrift. Bakgrunnen for at det foreslås 13 særforskrifter og ikke en generell forskrift om måleinstrumenter, er at måleinstrumentene i direktivet er så forskjellige at de ikke vil rette seg mot samme brukergrupper. En forskrift til hver instrumentgruppe gir større leservennlighet.

Det har videre vært et mål at en bruker av forskriften kun skal behøve å gå til én forskrift for å finne de kravene som knytter seg til den konkrete typen måleinstrument. Særforskriftene inneholder av denne grunn både bestemmelser som skal vedtas av Nærings- og handelsdepartementet og bestemmelser som skal vedtas av Justervesenet (tekniske krav).

De særforskriftene som er på området i dag, vil bli erstattet av de nye forskriftene. Forhold som ikke berøres av direktivet men som er regulert i dagens særforskrifter, for eksempel krav til godkjenningsperioder for instrumenter i bruk, er foreslått videreført i de nye forskriftene uten endringer.

For å kunne gjennomføre implementeringen, foreslås også følgende to forskrifter:

 • Forskrift om endring av forskrift 24. august 1999 nr. 964 om justering.
 • Forskrift om utvidelse av virkeområdet for lov 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt.

Nærmere beskrivelse av de 15 forskriftsforslagene er gitt i høringsnotatet.

De nye forskriftene innebærer også at syv eksisterende forskrifter oppheves. Dette redegjøres det nærmere for i høringsnotatet.

Denne høringen omfatter for øvrig kun forskrifter som faller inn under Nærings- og handelsdepartementets myndighetsområde. I den grad det vil være nødvendig å endre forskrifter som faller inn under andre myndigheters myndighetsområde, vil slike endringer bli håndtert av de aktuelle myndighetene selv.

Gjennomføring av høringen

Høringsnotat og forskriftsforslag er lagt ut på Nærings- og handelsdepartementets internettsider: http://www.odin.dep.no/nhd. Det er også lagt inn en henvisning til dokumentene på Justervesenets internettsider: www.justervesenet.no/utredningsprosjekter/høringer.

Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Justervesenet på tlf. 64 84 84 84 eller på e-post til postmottak@justervesenet.no.

Høringsuttalelser sendes til Nærings- og handelsdepartementet.

Nærmere spørsmål om høringen kan rettes til rådgiver Nicolai Seip i Nærings- og handelsdepartementet (tlf. 22 24 65 21).

Spørsmål som knytter seg til de tekniske kravene og samsvarsprosedyrene i forskriftene kan rettes til avdelingsdirektør Knut Lindløv (Justervesenet), tlf. 64848474 eller seniorrådgiver Hege Bredesen (Justervesenet), tlf. 64848477.

Høringsfristen er 17. februar 2006.

Med hilsen

Mette Wikborg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Katrine Kaels
avdelingsdirektør

Generell liste

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruk- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdanning- forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Havforskningsinstituttet

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Akkreditering

Oljedirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Statens jernbanetilsyn

Toll- og avgiftsdirektoratet

Vegdirektoratet

Bedriftsforbundet

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Energibedriftenes landsforening

Handelens og Servicenæringens hovedorganisasjon

Kjøttindustriens Fellesforening

Kommunenes sentralforbund

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

NEKI

NELFO

NITO

Norges Råfiskelag

Norsk elektroteknisk komite

Norsk fjernvarmeforening

Norsk Petroleumsinstitutt

Næringslivets hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Prosessindustriens landsforening

Pukk- og grusleverandørenes landsforening

Standard Norge

Teknologibedriftenes Landsforening

Varmemålere

ABB Industri AS

Ahlsell Nord as

Alfa Laval AS

Axflow AS

Brunata

Brødrene Dahl

Cronus Engineering as

Danfoss AS

Landis + Gyr

Kamstrup

Siemens Building Techn.

Varmeteknikk A/S

Ista Norge AS

Gassmålere

Lyse Gass AS

Gasnor AS

Norsk Gassenter AS

Norsk forening for olje og gassmåling

Elektrisitetsmålere

Produsenter

ABB Autoamation Technology Products AB

Actaris Technologies AB

Elektroskandia AS

Elster Metering AS

Enermet AS

Kamstrup AS

Point Security AS

Scandinavian Elecric AS

Landis + Gyr

Brukere

BKK

Jæren e-verk

Midtnett

Helgelandskraft AS

Hafslund Nett AS

Haugaland Kraft

Energimåling

Gjennomstrømningsmålere

4tech ASA

AutoTank AS

BP Norge AS

Civ.ing Helge Ingeberg AS

ConocoPhilips

Dresser Wayne AB

Emerson Process Management, Fischer Rosemount

Endress + Hauser

Esso Norge AS

Fartskriver AS

Flow-Teknikk AS

FMC Kongsberg Metering AS

FMC Measurement Solutions

Gisle Krigsvoll AS

Holta Håland Indstrumentering AS

Intelligent Control AS

Invensys APV Norge

KJ Konsult / LPG klubben

KROHNE Instrumentation AS

Landteknikk

Maskinfabriken Vi-to

MobiOne AS

Norske Shell AS

Norsk Naturgass Forening

Norsk Hydro ASA

Olje & Gass Teknikk AS

Otto Olsen A/S

PetroOnline AS

PetroTek Petroleumsteknologi AS

Roxar Flow Measurement AS

S. Ellingsen

Statoil ASA

Statoil Mongstad

Wennstrom Flow Control AS

Flerdimensjonsmålere

Cargoscan AS

Quality Logistics Systems a/s

Seedorf Logistic System A/S

Vekter

ANKER AS

PSI Systems

Bergen Industri Service A/S

Bygginvest Scandinavia AB

Eid VektSystemer AS

Heppt Teknisk Agentur

Hydro Packaging

Scandia Pack A/S

J.R. Vektsystemer

J.L. Bruvik AS

Jesma Vejeteknik A/S

Landgraff & Flintab Vekter AS

Maritech AS

Maskinfabriken IRAS, Esbjerg AS

Mettler-Toledo AS

Mittet Tekniske AS

National Oil Well

Optimar Giske AS

PLS-Teknikk AS

Raute Precision OY

Scala Industrivekter AS

Scanvaegt Norge AS

S-E-G Instrument AB

Siv. ing Torbjørn Larsen A/S

T. Myhrvold A/S

Tesab System AB

Vishay Nobel AS

J. L. Bruvik AS

Vebe Teknik

Vekt og Kontrollsystemer

Aanderaa Data Instr

Vannmålere

ANØ Miljøkompetanse, Driftsassistanse for VA

NIVA

NORVAR

Norsk renseri- og vaskeriforbund

Lindflaten AS

Taksametre

CenCom

Haida Trancometer

KGK Fordonsystemer

Nera MobilData AS

Norges Taxiforbund

Oslo Ligningskontor

Lengdemålingsinstrumenter

Hecotron Industriell Elektronikk AS

OEM Automatic AS

HF Danyko AS

Draka Norsk Kabel AS

Nexans Norway AS

Mosjøen Veveri

TIMMS Reperbane

Scanrope AS