Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring endringer i helse¬personellovens regler om lisens for helsepersonell. Videre foreslås det enkelte endringer i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon fra tredjeland. Forslagene gjelder søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land enn Norge.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.06.2020

Vår ref.: 20/1046

Høring: Medbrakt kompetanse – lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i helsepersonelloven § 49 som skal legge til rette for en mer fleksibel praksis når det gjelder vedtak om lisens til helsepersonell. Videre foreslås det enkelte endringer i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon fra tredjeland.

Forslagene gjelder søkere med yrkeskvalifikasjoner fra andre land enn Norge. Departementet viser til Regjeringens politiske plattform fra 17. januar 2019 som sier at Regjeringen vil "forenkle og forbedre ordninger for godkjenning av medbrakt kompetanse".

Høringsfristen er 9. juni.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Med hilsen


Kari Sønderland (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                             Elisabeth Vigerust
                                                             spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademikerne
Allmennlegeforeningen
ANSA
Apotekforeningen
Arbeids- og sosialdepartementet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kommunal- og regionaldepartementet
Kreftforeningen
KS
Kunnskapsdepartementet
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler (med helsefaglig utdanning)
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
LO
Mental Helse Norge
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
NOKUT
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk gynekologisk forening
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Parat Helse
Pensjonistforbundet
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Psykologiforbundet
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Senter for omsorgsforskning
Spekter
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)