Høring om nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Regjeringen har som mål at resultater av norsk forskning skal være åpent tilgjengelige. Ved inngangen til 2016 etablerte derfor Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Rapporten er nå ferdig og Kunnskapsdepartementet ber derfor om innspill til det videre arbeidet med åpen tilgang til forskningsresultater.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2016

Vår ref.: 16/5816

Regjeringen har som mål at resultater av offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelige. Ved inngangen til 2016 etablerte derfor Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage utkast til retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Rapporten er nå ferdig og Kunnskapsdepartementet ber om kommentarer til rapportenden og til de forslag som arbeidsgruppen har lagt frem.

Vi ber om at innspill som gis er konsise og følger rapportens oppbygging.

Rapportens del 1. Nasjonale mål  og retningslinjer
Vitenskapelig publisering foregår i en internasjonal kontekst. I formuleringen av nasjonale mål for åpen tilgang må Norge derfor forholde seg til hva som skjer i andre land og ikke minst i overnasjonale organer, spesielt EU. Dersom det er punkter som vurderes som å mangle ber vi om at dette kommer frem i høringssvaret.

Departementet ber om respons på de syv nasjonale retningslinjene som er foreslått i rapporten.

Del 2. Tiltak og forutsetninger
For å lykkes med å implementere retningslinjene og få til en raskest mulig overgang til åpen publisering, foreslår arbeidsgruppen en serie tiltak som skal bidra til å endre praksis både hos den enkelte forsker, i forskersamfunnet som helhet, hos forlag, og i forskningsutførende og forskningsfinansierende institusjoner og myndigheter. Arbeidsgruppen har forsøkt å balansere behovet for nasjonal styring og hensynet til de enkelte institusjonenes autonomi.

Departementet ber om respons på de forelagte forslagene.

Del 3. Bakgrunn og drøfting
Arbeidet for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner har foregått i mange år. Det gjenstår mye arbeid før de forskningspolitiske målene på området er realisert, og arbeidsgruppen mener at det er en del av forskersamfunnets ansvar å få bedre fremdrift i dette arbeidet. I del tre av rapporten drøftes en del sentrale problemstillinger rundt arbeidet med åpen tilgang.

Departementet ber om respons på den drøftingen som er gjort og ber samtidig om å belyse relevante aspekter som ikke er tatt opp i denne drøftingen.

Høringen
Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2506787

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken også bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på høringslisten.

Vi ser gjerne at tilbakemeldingene er oss i hende innen 1. november 2016.

 

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

                                                                                          Haakon Kobbenes
                                                                                          seniorrådgiver

                                                                                         

Næringslivet

ABB
Abelia
AFF Analyse AS
Aker Solutions
Apertus AS
Argentum
Benteler Aluminium Systems Norway
Bergen Teknologioverføring AS (BTO)
Borregaard
Bridge Technologies Co AS
Cinevation AS
Cisco
Confirmit AS
Correlate AS
Coventure AS, (TTO for Universitet i Agder
Den norske bank (DNB)
Det Norske Veritas
DIPS ASA
DUE MILJØ AS
Dynamic Rock Support AS
Elopak
Ferd Sosiale Entreprenører
Formuesforvaltning
Gamma Medica-Ideas (Norway) as
GE Healthcare AS
Geomatics NORWAY AS
Helly Hansen AS
Hexagon Composites ASA
Hospital Organiser AS
HS News Systems AS
Hydro
IBM
inFuture
Innovasjon Norge
Inven2
Investinor AS
Jotne
Kjeller Innovasjon
Kongsberg Gruppen
Kongsberg Maritime
Lilleborg AS
Madshus AS
Medistim
MicroA AS
Microsoft Norge
MicroTech Innovation AS
Nammo Raufoss AS
Nansen Neuroscience Network
NCE NODE
NCE SE Kongsberg
Nofima
Norconsult AS
Nordic Nanovector AS
Norinnova Technology Transfer
Norner
Norsun
Norsvin
NORTURA
Novartis Norge
NTNU Technology Transfer AS
OptoSense AS
Orkla ASA
Patentstyret
Photocure
Plasto AS
Prekubator TTO
ProVista
Raufoss Technology
Regenics AS
REINERTSEN AS
Renewable Energy Corporation:
Re-Turn AS
Scatec
Secure-NOK AS
SiaGenic ASA
Sinvent/SINTEF
Smerud Medical Research International AS
Squarehead Technology AS
Statkraft
Statoil
Targovax AS
Telenor Group
TINE SA
Ulstein Group
Umoe as
Uni Research
Visma
Xellia Pharmaceuticals
Xledger AS
Yara Industrial ASA

Universitets- og høgskolesektoren
BIBSYS
CRIStin
Forsvarets høgskole
Krigsskolen
Luftkrigsskolen
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norgesuniversitetet
Norsk studentorganisasjon
Politihøgskolen
Private høyskoler
RENATEsenteret
Senter for internasjonalisering av høyere
utdanning (SIU)
Sjøkrigsskolen
Statlige høyskoler
Statlige vitenskapelige høyskoler
Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN)
Uninett AS
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Kjeller (UNIK)
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
VOX

Forskningsinstitutter
Agderforskning
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Arbeidsforskingsinstituttet as (AFI)
Arkeologisk museum i Stavanger
Artsdatabanken
Bioforsk
CAS - Centre for Advanced Study
Chr. Michelsens Institutt (CMI)
Christian Michelsen Research AS (CMR)
CICERO Senter for klimaforsking
Det Norske Nobelinstitutt
Fiskeriforskning AS
Flymedisinsk institutt
Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
Forskningsparkene
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsmuseet
Fridtjof Nansens institutt (FNI)
Genøk - Senter for biosikkerhet
Havforskningsinstituttet
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for fredsforsking (PRIO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
International Research Institute of Stavanger
(IRIS Teknologi)
Kreftregistret, Institutt for befolkningsbasert
kreftforskning
Kunnskapssenter for utdanning
Meteorologisk institutt
Møreforsking
Nansen senter for miljø og fjernmåling
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nofima
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Nordisk institutt for odontologiske materialer
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU)
Nordlandsforskning
Norges Bank, Forskningsavdelingen
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
NORSAR (tidligere Norwegian Seismic Array)
Norsk Folkemuseum
Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR)
Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og
aldring (NOVA)
Norsk institutt for genøkologi
Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU)
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF)
Norsk institutt for luftforsking (NILU)
Norsk institutt for naturforsking (NINA)
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk landbruksrådgivning
Norsk lokalhistorisk instiutt
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS
(MARINTEK)
Norsk Regnesentral
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
Norsk senter for bygdeforsking (Bygdeforsk)
Norsk Senter for Studier av
Problematferd og Innovativ Praksis
Norsk Skogmuseum
Norsk treteknisk institutt
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
NORUT Alta
NORUT Informasjonsteknologi AS (NORUT Tromsø)
NORUT Teknologi AS (NORUT Narvik)
NTNU Samfunnsforskning AS
Papir- og fiberinstituttet AS
Regionsenter for barn og unges psykiske
helse, Helseregion Øst og Sør
Riksarkivet
Samfunns- og næringslivsforskning as (SNF)
Senter for grunnforskning ved Det
Norske Videnskaps-Akademi
Senter for studier av Holocaust og
livssynsminoriteter
Senter for økonomisk forskning AS
Simula Research Laboratory
Simula School of research and innovation AS
SINTEF Energiforskning AS
SINTEF Fiskeri og havbruk
SINTEF Petroleumsforskning AS
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF, Stiftelse
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for forbruksforskning
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens stålevern
Statistisk sentralbyrås forskningsvirksomhet
Stiftelsen Frischsenteret for
samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen Kirkeforskning
Stiftelsen Polytec
Stiftelsen Tel-Tek (TELTEK)
Stiftelsen TISIP
Teknova AS
Telemarksforskning Bø
Telemarksforskning Notodden
Transportøkonomisk institutt (TØI)
Trøndelag forskning og utvikling
Uni Research AS
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet (VI)
Østfoldforskning AS
Østlandsforskning

Helse- og omsorgssektoren
Akershus universitetssykehus HF
Allmennmedisinsk forskningsenhet, Bergen
Allmennmedisinsk forskningsenhet, Oslo
Allmennmedisinsk forskningsenhet, Tromsø
Allmennmedisinsk forskningsenhet, Trondheim
Ambulanse Midt-Norge HF
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Betanien Hospital
Diakonhjemmet sykehus AS
Feiringklinikken (LHL Helse as)
Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger
Glittreklinikken (LHL Helse as)
Hallingforsk distriktsmedisinsk forskningssenter
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Finnmark HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord RHF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Jæren distriktspsykiatriske senter
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Martina Hansens Hospital
Modum Bad
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)
Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
NKS Olaviken Alderspsykiatriske senter
Nordlandssykehuset HF
Oslo universitetssykehus HF
Revmatismesykehuset AS
Rusbehandling Midt-Norge HF
Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge
Senter for omsorgsforskning, Nord-Norge
Senter for omsorgsforskning, Sør
Senter for omsorgsforskning, Vest
Senter for omsorgsforskning, Østlandet
Senter for rus- og avhengighetsforskning - SERAF
Sjukehusapoteka Vest HF
Solli Sykehus
St. Olavs Hospital HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF

Bransjeforeninger
Abelia
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Energi Norge
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Mediebedriftenes Landsforening(MBL)
NHO Handel
NHO Håndverk
NHO Idrett
NHO Kiosk Bensin Service
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Landbruk
NHO Reiseliv
NHO Service
NHO Sjøfart
NHO Transport
Norges Bilbransjeforbund (NBF)
Norsk evalueringsforening
Norsk Industri
Norsk olje og gass
Norsk Teknologi
Rådet for Virke Agenter
Styret for Virke Byggevarehandel
Styret for Virke Dagligvarehandel
Styret for Virke Faghandel
Styret for Virke Gravferd
Styret for Virke Ideell
Styret for Virke Industriell Handel
Styret for Virke KBS
Styret for Virke Kultur
Styret for Virke Kunnskap og Teknologi
Styret for Virke Reise Norge
Styret for Virke Reise Utland
Styret for Virke Sko og Tekstil
Styret for Virke Trening

Stat og kommune
Departementene
Fylkeskommunene
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Avinor
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologinemda
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den norske opera & ballett
Den norske UNESCO-kommisjonen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for utviklinssamarbeid (NORAD)
Direktoratet for økonomistyring
Elevorganisasjonen
Fiskeridirektoratet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forsvarsbygg
Helsedirektoratet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jernbaneverket
Kripos
Kystverket
Komité for kjønnsbalanse i forskning
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Miljødirektoratet v/Direktoratet for
naturforvaltning
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress
Norges geologiske undersøkelser
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Designråd
Norsk polarinstitutt
Norsk Romsenter
Oljedirektoratet
Politidirektoratet
Regionale komiteer for medisinsk og
helsefaglig forsknigsetikk (REK)
Reindriftsforvaltningen
RENATEsenteret
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
Sametinget
Senter for IKT i utdanningen
Sivilombudsmannen
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statped
Statsbygg
Stiklestad nasjonale kultursenter
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Toll- og avgiftsdirektoratet
UNICEF Norge
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
VOX

Arbeidsgiverorganisasjoner
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektbedriftene i Norge
Finansnæringens hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kommunesektorens organisasjon - KS
Norges lastebileierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

Arbeidstakerorganisasjoner
Akademikerne

Arkitektenes fagforbund
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Econa
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Juristforbundet
Naturviterne
Norsk lektorlag
Norsk psykologforening
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Tekna

Landsorganisasjonen i Norge - LO
Arbeiderbevegelsens Presseforbund
EL & IT Forbundet
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
Handel og Kontor i Norge (HK)
Industri Energi (IE)
LO Stat
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
NISO
Norges Offisersforbund (NOF)
Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)
Norsk Jernbaneforbund (NJF)
Norsk Lokomotivmannsforbund (N.L.F.)
Norsk Manuellterapeutforening (NMF)
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
Norsk Sjømannsforbund (NSF)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)
Nærings- og Nytelsesm. arb.forb.
Skolenes landsforbund (SL)

Unio
Akademikerforbundet
Det norske diakonforbund
Det norske maskinistforbund
Forskerforbundet
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk fysioterapeutforbund
Norsk radiografforbund
Norsk sykepleierforbund
Politiets fellesforbund
Presteforeningen
Skatterevisorenes forening
Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
AVYO
Befalets Fellesorganisasjon
Bibliotekarforbundet
Delta
Farmasiforbundet
Finansforbundet
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Lærernes Yrkesforbund
NBFF
Negotia
Norges Politilederlag (NPL)
Norsk Tollerforbund
Norske Meierifolks Landsforening (NML)
Parat
Personellforbundet
SAFE
Skatteetatens Landsforbund (SkL)
Skolelederforbundet
STAFO
Yrkestrafikkforbundet

Andre
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Rederiforbund

Offentlige og private virkemidler
Coventure AS
Forskningsparken i Narvik AS
Hedmark Kunnskapspark AS
Innovasjon Norge
Innoventus AS
Ipark AS
Kjeller Innovasjon AS
Ko-Aks AS
Kreftforeningen
Kunnskapsparken Bodø AS
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS
Kunnskapsparken Nord AS
Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Norges forskningsråd
Regionale forskningsfond - fondsregion Agder
Regionale forskningsfond - fondsregion Hovedstaden
Regionale forskningsfond - fondsregion Innlandet
Regionale forskningsfond - fondsregion Midt-Norge
Regionale forskningsfond - fondsregion Nord-Norge
Regionale forskningsfond - fondsregion Vestlandet
Regionale forskningsfond - Oslofjordfondet
SIVA
Ålesund Kunnskapspark AS

Interesseorganisasjoner
Amesty International
Bellona
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Det Norske Videnskaps-Akademi
Framtiden i våre hender
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Greenpeace
Human-Etisk Forbund
IKT-Norge
Kirkens bymisjon
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Leger uten grenser
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Noregs Mållag
Norsk folkehjelp
Norsk Tidsskriftforening
Norsk Venturekapitalforening (NVCA)
Røde kors
Skolelederforbundet