Høring - NOU 1999:29 Varederivater

Ot.prp. nr. 53 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater)Innst.O. nr. 104 (2000-2001) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/4817 FM AnL

26.11.1999

Vedlagt følger NOU 1999:29 Varederivater avgitt til Finansdepartementet 28. september 1999.

I utredningen fremmer Varederivatutvalget forslag om at varederivater skal omfattes av definisjonen av finansielle instrumenter i lov om verdipapirhandel (vphl) § 1-2 andre ledd. Forslaget innebærer blant annet at handelsreglene, herunder innsidereglene samt reglene om god forretningsskikk i vphl. ikke bare vil gjelde for handel med kraftderivater, men også kunne komme til anvendelse på handel med f. eks aluminium,- olje- og fraktderivater. Dette gjelder i den utstrekning varederivatene omsettes på en regulert markedsplass (se utredningens pkt. 7.5). Utvalget foreslår for øvrig ikke egne bestemmelser om markedsplasser for varederivater, men viser til Børslovutvalgets forslag i NOU 1999:3 Organisering av børsvirksomhet m.m.

Utvalgets vurdering og forslag til regulering av handel med varederivater omtales i utredningens kapittel 7. Finansdepartementet gjør oppmerksom på at det var dissens i utvalget knyttet til vurderingen av behovet for å regulere mellommannsfunksjonen i varederivatmarkeder og utvidelse av verdipapirhandellovens definisjon av finansielle instrumenter (utredningens pkt. 7.2, særskilt pkt. 7.2.3) Videre var det dissens knyttet til hvorvidt innsidereglene for finansielle derivater uten videre bør gjøres gjeldende for varederivater. Det vises i denne sammenheng til at det for varederivater ikke finnes en enkelt "utsteder" av den underliggende vare slik som for finansielle derivater.

Når det gjelder utvalgets forslag om å gjøre det å yte investeringstjenester i varederivater konsesjonspliktig etter verdipapirhandellovens regler (se utredningens pkt. 7.4), bes om høringsinstansenes eventuelle merknad til hvilke funksjoner i kraftmarkedet som bør defineres som konsesjonspliktige investeringstjenester. Departementet viser til at det kan tenkes å oppstå vanskelige grensedragninger f.eks. i forhold til energiverk som leverer strøm til forbrukere.

Høringsinstansene bes videre vurdere behovet for eventuelle virksomhetsbegrensningsregler (vphl. § 8-3) og regler om meldeplikt ved endringer i eierstrukturen (vphl. § 7-4)

Finansdepartementet ber om merknader til den delen av forslaget som omfatter regler om markedsplass for varederivater og forholdet til Børslovutvalgets forslag (se utredningens pkt. 7.5) innen 21. januar 2000. Vedrørende den øvrige delen av forslaget bes det om merknader innen 28. februar 2000. Merknader ut over to sider bes også oversendt i elektronisk form.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Cecilie Ask
avdelingdirektør

Vedlegg: NOU 1999:29 Varederivater