Høring - NOU 2002: 3

Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner - Høringsfrist: 21. mai 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/780 FM KSj

19.02.2002

Vedlagt følger NOU 2002: 3 Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusjoner. Utredningen er avgitt av en ekspertgruppe som ble oppnevnt av Finansdepartementet for å evaluere reglene om eierskap i norske finansinstitusjoner. I utredningen foreslås bl.a. at gjeldende eierbegrensningsregler erstattes av et skjønnsbasert system som tar utgangspunkt i den modell for kontroll med eierforholdene i finansinstitusjoner som EØS-direktivene innen finansområdet bygger på.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til forslagene i utredningen innen tirsdag 21. mai 2002. Det bes om at høringsuttalelser på mer enn to sider vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG