Høring - NOU 2003: 17 Særavgifter og grensehandel

Høringsfrist 01.10.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsnotatet er utredningen fra utvalget som du kan finne her.

Actis- Rusfeltets felleskontor

Torggata 1

0181 OSLO

Arcus

Postboks 6764 Rodeløkka

0503 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087 Majorstuen

0306 OSLO

Frischsenteret

Gaustadallen 21

0349 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Helsedepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Landbruksdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngs gate 11

0181 OSLO

Norges Handelshøyskole, Institutt for samfunnsøkonomi

Helleveien 30

5045 BERGEN

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Institutt for samfunnsøkonomi

Dragvoll

7471 TRONDHEIM

Norsk institutt for by- og regionsforskning

Postboks 44 Blindern

0313 OSLO

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeider forbund

Postboks 8719 Youngstorget

0028 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Postboks 5472 Majorstuen

0305 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Opinion

Postboks 2947 Tøyen

0608 OSLO

Reiselivsbedriftenes landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Sosial- og helsedirektoratet, Tobakk

Postboks 8054 Dep

0031 OSLO

Sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Statens institutt for forbruksforskning

Postboks 4682 Nydalen

0405 OSLO

Statens institutt for Rusmiddelforskning

Postboks 565 Sentrum

0105 OSLO

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Postboks 4682 Nydalen

0405 OSLO

Tobakkindustriens felleskontor

Fridtjof Nansens plass 9

0160 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi

Fosswinckelsgate 6

5007 BERGEN

Universitet i Oslo, Økonomisk institutt

Postboks 1095 Blindern

0317 OSLO

Vinmonopolet

Postboks 1944 Vika

0125 OSLO

Vin- og brennevinsimportørenes forening

Postboks 4556 Nydalen

0404 OSLO

Østlandsforskning

Gudbrandsdalsveien 350

2624 LILLEHAMMER