Høring - NOU 2006:08 Kunnskap for fellesskapet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200603959

05.05.06

Høring av NOU 2006:08 Kunnskap for fellesskapet

Vedlagt følger universitetsmuseumsutvalgets utredning NOU 2006:08 Kunnskap for fellesskapet som ble overlevert kunnskapsminister Øystein Djupedal 31. mars i år. Denne blir nå sendt ut på en bred høring.

Bakgrunn

Det har ikke tidligere vært laget en egen offentlig utredning om universitetsmuseene, og flere aktører har de siste årene pekt på behovet for å utrede disse museenes spesielle situasjon. I en rapport til Stortinget høsten 2003 kritiserte Riksrevisjonen universitetsmuseene for utilstrekkelige oppbevaringsforhold, svakheter ved styringen og at rapporteringen til universitetsledelsen og departementet var mangelfull.

Utdannings- og forskningsdepartementet satte høsten 2004 ned et utvalg som skulle utrede universitetsmuseenes virksomhet innenfor samlingsforvaltning, formidling og forskning. Utvalget ble også bedt om å utrede universitetsmuseenes rolle og organisering i den norske museumssektoren.

Hovedforslagene i utvalgets innstilling ”Kunnskap for fellesskapet” er:

 • Utvalget tilrår at universitetsmuseene samlingsforvaltning styrkes gjennom
  • en helhetlig samlingspolitikk
  • tydeligere styringssignaler
  • oppgradering av bygningsmessige forhold
 • Utvalget tilrår at museenes formidling styrkes gjennom
  • oppgradering av basisutstillinger
  • sterkere satsting på digital og nettbasert formidling
  • tettere samarbeid med vitensentrene og satsing på formidling av real- og naturfag
 • Utvalget tilrår at universitetsmuseene legger økt vekt på forskningsledelse og utvikler klare prioriteringer og planer for FOU-arbeidet.
 • Et delt utvalg mener at universitetsmuseene bør organiseres med en annen tilknytning til universitetene enn dagens og i større grad inngå i Museumsreformens konsollideringsprosess
 • Et delt utvalget mener at universitetsmuseene bør fortsette som aktive deltakere i det brede, tverrfaglige kunnskapsnettverket som finnes ved universitetene.

Av hensyn til den videre oppfølging av innstillingen ber vi om at høringsuttalelsene legges opp etter følgende mal:

I. Generelle kommentarer

II. Kommentarer til de enkelte forslagene. Vi ber om at det markeres tydelig hvilke forslag kommentarene gjelder, og at forslagene kommenteres i samme rekkefølge som de framkommer i innstillingen. I kommentarer til forslag der utvalget er delt ber vi om at det tydelig framgår hvilket av forslagene kommentaren er knyttet til.

III. Eventuelle andre kommentarer

Kunnskapsdepartementet ber om at spørsmålet om tilknytningsform kommenteres i høringsuttalelsene, men at uttalelsene i hovedsak tar utgangspunkt i drøftingene knyttet til samlingsforvaltning, formidling og forskning som er hovedansvarsområder for universitetsmuseene. Kunnskapsdepartementet ber også om at følgende problemstillinger berøres i høringsuttalelsene:

 • Om innstillingen favner hovedelementene i det som er universitetsmuseenes hovedutfordringer?
 • Er det forhold knyttet til samlingsforvaltning, formidling, forskning eller annet som ikke er drøftet i innstillingen og som høringsinstansene mener er av betydning for det videre arbeidet med universitetsmuseene?
 • Er det noe som er uaktuelt eller mindre interessant å arbeide videre med i oppfølgingen av utredningen?
 • Synes de økonomiske anslagene rimelige og er fordelingen av utgifter knyttet til riktig styringsnivå (museum/universitet/departement)?
 • Gir Riksrevisjonens rapport om bevaringsforholdene og styringen av universitetsmuseene en riktig beskrivelse av situasjonen i dag?

Høringsuttalelsene vil fortløpende bli lagt ut på følgende adresse: http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering/bn.htmlher.

Kunnskapsdepartementet ber om tilbakemelding innen 1. oktober 2006.

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
Avdelingsdirektør

Bente Lie
Avdelingsdirektør

NOU 2006:08 Lenke til NOU

ABM-utvikling- Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Akademikerne
Arkeologisk museum i Stavanger
Artsdatabanken
Bergens Sjøfartsmuseum
Det norske Arkeologimøte
Den norske UNESCO-kommisjonen
Direktoratet for naturforvaltning
Finansdepartementet
Forskerforbundet
Fortidsminneforeningen
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbruks- og matdepartementet
LO
Miljøverndepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NIKU
NINA
NITO
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk Folkemuseum
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk ICOM
Norges Museumsforbund
Norsk institutt for Kulturminneforskning
Norsk Polarinstitutt
Norsk Sjøfartsmuseum
Parat
Riksantikvaren
Riksarkivet
NTNU
SIU
Studentorganisasjonene
Sametinget
Stavanger Sjøfartsmuseum
Sysselmannen på Svalbard
Unio
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Universitets-og høgskolerådet
Statens kartverk
Vegdirektoratet