Høring - NOU 2006:08 Kunnskap for fellesskapet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2006

 

-------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Regjeringen la 14. mars 2008 frem St.meld. nr. 15 (2007–2008) Tingenes tale – Universitetsmuseene. Lenke til stortingsmeldingen finnes i menyen på høyre side.