Høring - NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2011

Vår ref.:

Høring - NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Hagen-utvalget la 16. juni d.å fram sin utredning og innstilling NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, som med dette sendes på høring.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 26. juni 2009, og fikk i mandat å utrede muligheter og nye løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer, med vekt på:

- Ny teknologi

- Arkitektur og nye boformer

 - Brukerinnflytelse og egenmestring

 - Forskning og utvikling

Utredningen følger vedlagt i et eksemplar og foreligger ellers på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer.html?id=1908

Utvalget har som utgangspunkt valgt å beskrive noen av dagens omsorgsmyter og morgendagens omsorgstema. Utvalget har lagt til grunn at politikken for å bygge ned funksjonshemmende barrierer i samfunnet forsterkes, og anbefaler at det blir utformet en ny og aktiv seniorpolitikk for alle samfunnsområder, og en moderne pårørendepolitikk bygd på likestilling mellom menn og kvinner og partnerskap mellom brukere, nærstående og kommunal omsorgstjeneste.

På dette grunnlaget legger utvalget fram fem forslag:

Næromsorg” – Den andre samhandlingsreformen (kap 5)

I utredningen blir det framhevet at det er nødvendig å tenke nytt om samspillet mellom offentlige ordninger og det sivile samfunn, og det foreslås å gjennomføre en reform basert på næromsorg, medborgerskap og samproduksjon, som bl a inneholder:

 - En nasjonal overenskomst og lokale avtaler mellom offentlig og frivillig virksomhet på omsorgsfeltet

- Nye eier- og driftsformer med større vekt på brukerstyrte ordninger, samvirkeløsninger og sosialt entreprenørskap

 - Nye arbeidsmetoder og faglige tilnærminger med fokus på aktiv omsorg, hverdagsrehabilitering, kultur og deltakelse

- En ny pårørendepolitikk og en omsorgstjeneste som organiserer seg inn mot familie og nærmiljø, med satsing på hjemmetjenester, åpne institusjoner og nettverksarbeid

Nye rom” – Framtidas boligløsninger og nærmiljø (kap 6)

 Det blir pekt på at de fleste boliger og institusjoner vi skal bo og motta helse- og sosialtjenester i, allerede er bygd. En viktig del av planleggingen av morgendagens samfunn vil derfor handle om å gjøre boliger og omgivelser gode å bli gamle i, slik at de kan fungere gjennom hele livsløpet. Flere mulige tiltak for å stimulere til gjennomføring av ”det store ombyggingsprosjektet” blir trukket fram, blant annet en egen rådgivningstjeneste, en boligspareordning og et system for klassifisering av boliger med utgangspunkt i kravene til universell utforming.

 Utvalget fikk videre i mandat å vurdere nye løsninger for utforming av framtidas sykehjem og omsorgsboliger. I sin utredning har utvalget kommet til at de store institusjonenes tid er forbi, og presenterer et nytt konsept bygd på seks grunnleggende prinsipper som blant annet skiller mellom bolig- og tjenestetilbud og mellom privat og offentlig areal, og der omsorgstjenestens boliger og lokaler inngår som en integrert del av nærmiljøet i tettsteder og bydeler (se kap 6.5).

 ”Teknoplan 2015” – Teknologistøtte til omsorg (kap 7)

I utredningen foreslår utvalget en 3-trinnsplan for utbredelse og praktisk bruk av velferdsteknologi som teknologistøtte til omsorgsfeltet. I trinn 1 videreutvikles trygghetsalarmen til en trygghetspakke og smarthusløsninger. Trinn 2 tar i bruk kommunikasjonsteknologi og sosiale medier for å opprettholde sosial kontakt og deltakelse, og trinn 3 tar i bruk teknologi som stimulerer, underholder, aktiviserer og strukturerer hverdagen.

I utredningen foreslås det at Husbankens investeringsordning for omsorgsboliger og sykehjem stiller som krav at de skal være tilrettelagt for tilkopling av alarmer, sensorer og smarthusteknologi, samt at bruken av sporings- og varslingshjelpemidler (f eks med GPS) reguleres mer direkte i helse- og sosiallovgivningen.

Et nasjonalt program for kommunal innovasjon (kap 8)

 Utvalget har utformet et nasjonalt program for innovasjon og nyskaping i omsorgsfeltet med en infrastruktur for forskning, utvikling og innovasjon (FUI) og et sekretariat som sikrer koordinering, nettverksbygging, tilskuddsforvaltning og resultatformidling på nasjonalt nivå.

 I utredningen blir det foreslått at en prosent av omsorgssektorens budsjett gjennom en egen finansieringsordning skal brukes til forskning, utvikling og innovasjon. Videre foreslås det en egen kommunal innovasjonsskole for kommunale ledere og nøkkelpersonell, og en nasjonal forløpsstudie (NORAGE) der et stort antall individer følges gjennom siste tredjedel av livet.

 Omsorgsfeltet som næring (kap 9)

 Utredningen vurderer at det foreligger store potensialer i å utvikle en norskbasert næring for leveranser til omsorgsfeltet, spesielt på etterspørselen etter hensiktsmessige boligløsninger, aktivitetsinnhold og velferdsteknologi på senior- og individmarkedet. Det blir foreslått å etablere en egen eksportstiftelse for omsorgsfeltet etter modell av den svenske stiftelsen SWECARE, for på den måten å legge til rette for nordisk samarbeid på området.

 Samtidig foreslår utvalget virkemidler for å styrke omsorgssektorens bestillerkompetanse for å fremme innovasjon på leverandørsiden.

”Inn på tunet” er en egen satsing i jordbruksavtalen, der gårdsmiljø brukes til kommunale dagaktivitetstilbud. I utredningen blir det foreslått at INN-ordningen utvides til flere næringer, arbeidsplasser og virksomheter som kan gi dagtilbud for aktivitet, læring og mestring.

 Høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette NOU 2011:11 ”Innovasjon i omsorg” ut på høring. Høringsinstansene bes selv om å legge utredningen fram for aktuelle etater, organer og relevante aktører til uttalelse.

Høringsfrist er 15. november 2011

Høringsuttalelsene vil inngå i departementets vurdering av forslagene og oppfølgingen av utredningen fra utvalget, og sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunetjenesteavdelingen, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at høringsuttalelsene i tillegg sendes på e-post til postmottak@hod.dep.no Spørsmål kan rettes til fagdirektør Steinar Barstad på telefon 22 24 86 89 eller e-post sb@hod.dep.no

Med vennlig hilsen

 

Steinar Barstad

 e.f. fung ekspedisjonssjef

                                                                    Ola Grønning

                                                                    Trainee

Vedlegg:

-NOU 2011:11 ”Innovasjon i omsorg”

-Høringsliste

Abelia
Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bedriftsforbundet
Byggenæringens Landsforening
Datatilsynet
Demensforbundet
Den norske legeforening
Departementene
Det norske Diakonforbund
Direktoratet for forvaltning og IKT
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
InnoMed
Institutt for samfunnsforskning
KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kirkens Bymisjon
Kirkerådet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mental Helse Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
NIBR – Norsk Institutt for by- og regionforskning
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Form
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Teknologi
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
NBBL - Norske Boligbyggelag
Norske Kvinners Sanitetsforening
NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pasient- og brukerombudene
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rokkansenteret
Rådet for psykisk helse
SAFO – Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Seniornett
Seniorsaken i Norge
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Teknologi og samfunn
SINTEF Byggforsk
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Teknologirådet
ULOBA
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)