Høring - NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap

Utredningen ser på hvilke muligheter lovgiver har for å innføre regler om tap av statsborgerskap, der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.06.2015

Vår ref.: BLD

Høring – NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender NOU 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap, på høring. Utredningen er gjort på oppdrag fra BLD av professor i offentlig rett Benedikte Moltumyr Høgberg. Utredningen ble overlevert BLD 24. mars 2015.

Utredningen kan hentes på  BLDs nettsider

Utredningen ser på hvilke muligheter lovgiver har for å innføre regler om tap av statsborgerskap, der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær styrke. Videre kommer utrederen med sin anbefaling til hvilke regelverksendringer som bør gjøres.

Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om høringsbrevet bør videreformidles til etater, organisasjoner mv. som ikke står på listen.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar».

Frist for å avgi høringsuttalelse er 27. juni 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Mari Aam, telefon: 22 24 71 44 eller til rådgiver Hanne Krogenæs, e-post telefon: 22 24 71 62.

Med hilsen                                                                      

Erik Skedsmo (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Mari Aam

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

 

Offentlige institusjoner
Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
Domstolsadministrasjonen
Domstolene (alle landets domstoler)
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Forsvarets etterretningstjeneste
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Kriminalomsorgsdirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet (PU)
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statistisk sentralbyrå
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statsadvokatemetene
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)
Vox
ØKOKRIM

Organisasjoner
Adopsjonsforum
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Caritas Norge
Civita – Den liberale tankesmien
Den norske Helsingforskomite
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
Human Rights Service (HRS)
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
InorAdopt
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Juss-Buss
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Kristent interkulturelt arbeid
LIM – Likestilling, integrering og mangfold
Minotenk
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)
Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
Redd Barna
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
Senter for flerkulturell ungdom
Senter for fredsstudier
Tankesmien Agenda
Verdens barn

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner
Folkehelseinstituttet
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forsvarets høgskole
Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Norges forskningsråd
Norsk senter for barneforskning
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norut Alta
NTNU Samfunnsforskning
Nordlandsforskning
Telemarksforskning
Statlige universiteter
Politihøgskolen
PRIO

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner
Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske dommerforening
Kriminalomsorgens yrkesforbund
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Juristforbund
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk legeforening
Norsk psykologforening
Norsk psykiatrisk forening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Politiets fellesforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsforbundet
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Politiske partier
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig folkeparti
Miljøpartiet de grønne
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Rødt