Høring - NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring. Delutredning I fra Drosjeutvalget

Drosjeutvalget ble oppnevnt 11. mai 2022 for å foreta en helhetlig gjennomgang av drosjereguleringen, og utarbeide forslag til regulering på området. Utvalget leverte sin delutredning I den 30. juni 2023. Det er denne delutredningen som nå er på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.09.2023