Høring - NOU 2023: 5 Den store forskjellen

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2023

Vår ref.: 23/1080

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 for å utarbeide en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse. Kvinnehelseutvalgets utredning ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. mars 2023.

Utvalget har sett på risiko og forekomst av sykdom hos kvinner og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget har også undersøkt hvordan kjønnsforskjeller og kjønns-perspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

Utvalget peker på fire områder som særskilt vil kreve oppfølging:

  • Kvinners helse har lav status.
  • Mangelfull samordning gir dårligere helsetjenester.
  • En sviktende kunnskapsbro er et hinder for at kunnskap når fram til tjenestene.
  • Kvinners stemmer får for lite gjennomslag.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere Kvinnehelseutvalgets NOU.

I tråd med regjeringsplattformen vil Helse- og omsorgsdepartementet snarlig igangsette arbeidet med en strategi for kvinnehelse. Kvinnehelseutvalgets NOU vil utgjøre et viktig kunnskapsgrunnlag i dette arbeidet. Høringsinstansene oppfordres til å gi innspill på hvilke av utvalgets anbefalinger som bør prioriteres i ny strategi for kvinnehelse.

Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Departementet har opprettet en nettside for høringen, sett inn lenke. Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis til denne nettsiden.

Høringsfrist er 8. juli 2023.

Med hilsen

Lisbet Rugtvedt

avdelingsdirektør

 

 

Maria Egeland Thorsnes

utredningsleder

Actis
Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan 
ADHD Norge
Afasiforbundet
Akademikerne
Aktiv mot kreft 
Akupunkturforeningen
A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjoner for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk) 
Aldring og helse
Aleris Helse AS
Alle landets departementer
Alle landets fagskoler
Alle landets fylkeskommuner
Alle landets helseforetak
Alle landets høgskoler
Alle landets kommuner
Alle landets pasient- og brukerombud
Alle landets private sykehus
Alle landets regionale helseforetak og deres brukerutvalg
Alle landets statsforvaltere
Alle landets universiteter
Alliance Boots Norge AS
Alliance Healthcare Norge AS
Allmenlegeforeningen
Amatea
Ammehjelpen
Ansgar Teologiske Høgskole
AOF Vestland
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arran lulesamisk senter
Astma- og Allergiforbundet
Atlantis Medisinske Høgskole
Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer
Autismeforeningen
Barn av rusmisbrukere
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
BarnsBeste
Barratt Due musikkinstitutt
Barselopprøret
Beauty og Helse Akademiet
Bedriftsforbundet
Bergen Arkitekthøgskole
Bikuben – regionalt brukerstyrt senter
Blå Kors Norge 
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
Brukerorganisasjon på rusfeltet
Bufetat region Midt-Norge
Bufetat region nord
Bufetat region sør
Bufetat region vest
Bufetat region øst
Bunadsgeriljaen
Bydelsmødre
Cerebral Parese-foreningen
CGM (Compougroup Medical Norway AS)
Datatilsynet
De allmennmedisinske forskningsenheter (Sør, Vest, Midt og Nord) 
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale forskningsetiske komiteene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål 
De regionale kompetansesentrene for lindrende behandling 
De samiske språkforvaltningskommunene
DELTA
Den norske Jordmorforening
Den norske jordmorforening: 
Den norske kinesologiforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det norske diakonforbund
Det norske healerforbundet
Diabetesforbundet
Diakonhjemmet sykehus
Din Kompetanse AS
DIPS AS
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Endometrioseforeningen:    
Fagforbundet
Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen AOF Norge
Fagskolen i Agder
Fagskolen i Møre og Romsdal
Fagskolen i Nord
Fagskolen i Oslo
Fagskolen i Vestfold og Telemark
Fagskolen i Vestland
Fagskolen i Viken
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Kristiania
Fagskolen Rogaland
Fagskolen TISIP
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Finnmarkssykehuset ved Sami klinihkka
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
FOKUS
Folkehelseinstituttet
Folkeuniversitetets Fagskole AS
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Fransiskushjelpen
Frelsesarmeen
Frelsesarmeens offisersskole AS
Fri - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold:
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)
Helsedirektoratet
Helsesenteret for papirløse migranter
Helsetilsynet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Hjernerådet
Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for grøn utvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyskolen for Dansekunst
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen for yrkesfag AS
Høyskolen Kristiania
Innovasjon Norge
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for helhetsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Interregional arbeidsgruppe – spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen ved Helse Nord RHF
Jordmorforbundet: 
JURK
Kilden kjønnsforskning.no
Kirkens bymisjon
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunal landspensjonskasse
Kompetanse Norge
Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS
KORUS Bergen
KORUS Midt
KORUS Nord
KORUS Oslo
KORUS Stavanger
KORUS Sør
KORUS Øst
Kreftforeningen
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
KS
Kunsthøgskolen i Oslo
Kvinnelobbyen
Kvinnenettverket Noor
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforbundet uventet barnedød 
Landsforeningen 1001 dager
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og videre til  Slagforum
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Landsforeningen for slagrammede
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LDO
Leder Kontaktforum: 
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFSS – landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Likestillings- og diskrimineringsnemda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Likestillingssentrene 
Lillehammer Institute of Music Production Industries
LIN- likestilling, integrering og nettverk
LO
Lovisenberg diakonale høgskole
Lukas fagskole og kurssenter
Lånekassen
M.E. Nettverket i Norge
Medlearn AS
Menko Undervisning AS
Mental Helse Norge
Mental Helse Ungdom
MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
MiRA- ressurssenter for kvinner med en minoritetsbakgrunn
MIRA-senteret
MS – forbundet
MS forbundet
MS-forbundet
NASAK – Nasjonalt samisk kompetansesenter
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalforeningen for folkehelse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for psyksik helsearbeid – NAPHA
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS
Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM) 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
Naturviterne
NKI AS
NLA Høgskolen
NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NORCE
Nordland Fagskole
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Fagakademi AS
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Friluftsfagskole AS
Norges grønne fagskole – Vea
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges kvinne- og familieforbund
Norges landsforbund av homøopraktikere (NLH)
Norges Massasjeforbund
Norges ME-foreining
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges Naprapatforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Normal Norge
Noroff Fagskole AS
Noroff høyskole
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk Forbund for hud og kroppsterapi
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for Analatrasi
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi
Norsk forening for kognitiv terapi
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk forening for palliativ medisin
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk helsenett SF
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Logopedlag
Norsk Lymfødemforening - og lipødemforbund
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Forening
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Revmatikerforbund 
Norsk Revmatikerforbund: 
Norsk selskap for ernæring
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannhelsesekretærers Forbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund (NHL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH)
Norske Ortoptister forening
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
NOVA
NRL – Norske Reindriftsamers Landsforbund
NSKI Høyskole
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo krisesenter
Oslo nye Høyskole
OsloMet – storbyuniversitetet
PAM - Pasientorganisasjon for Alternativ Medisin
Parat
Partienes kvinnenettverk
Pasient- og brukerombudet
Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens
Pasientskadenemda
Pensjonistforbundet
Pensjonistforbundet 
Personvernnemda
PMDD Norge
Presteforeningen
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Psykologiforbundet
Pårørendealliansen
Pårørendesenteret
Redd Barna
Regionalt kompetansenettverk – spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen ved Helse Nord RHF
Regionsentrene for barn og unges psyksiske helse
Regjeringsadvokaten
Representanter i UHR-Helse og sosial - Universitets- og høgskolerådet
Riksrevisjonen
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Røde Kors
Råd for et aldersvennlig Norge
Rådet for Muskelskjeletthelse
Rådet for psykisk helse
Rådgivning om spiseforstyrrelser
SABORG - Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner
SAFO
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Sametinget
Samisk hus Oslo
Samisk høgskole
Samisk legeforening
Samisk videregående skole
Senior Norge
Seniorstøtten
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Senter for nordlige folk
Senter for samisk helseforskning, Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet
Sex og samfunn
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
SINTEF Helse
Sivilombudet
Skrivekunstakademiet
Statens helsepersonellnemd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestene (UKOM)
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Steinerhøyskolen
Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Pårørendesenteret
Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle
Stoffskifteforbundet
Studieforbundet AOF Norge
Sysselmannen på Svalbard
Sørsamisk helsenettverk
Tannleger i privat sektor 
TEKNA
Teknologirådet
TiPS Press – Redd Barna Ungdom
Treider Fagskoler
Trøndelag høyere yrkesfagskole
Tunsberg Medisinske Skole
Tverrkulturell helseinfo
Unge funksjonshemmede‎
Unio 
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i Finnmark (USHT)
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester 
Várdobáiki – samisk senter
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
VID vitenskapelige høgskole
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
YS
Aajege samisk språk- og kultursenter Røros