Høring – NVEs rapport i forbindelse med fjerde kontrollstasjon under elsertifikatordningen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har overlevert en rapport utarbeidet som underlag for den fjerde kontrollstasjonen under elsertifikatordningen. Rapporten er svar på oppdrag fra Olje- og energidepartementet av 26. februar 2021.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2022

Vår ref.: 21/196

I rapporten analyserer NVE de administrative kostnadene knyttet til å drifte elsertifikatordningen og vurderer behov for tiltak som kan forbedre ordningen.

Rapporten ligger tilgjengelig på regjeringen.no under høringer og på NVEs nettsider.  

Olje- og energidepartementet ber om at uttalelser til rapporten gis innen 1. oktober 2022.

Uttalelser til rapporten er offentlige etter lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Høringsuttalelser publiseres på departementets nettsider.

Med hilsen

Sverre Sand (e.f)

underdirektør                                                          Ane Hammer Langhelle

                                                                                    seniorrådgiver