Høring - ny forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og kloakkanlegg

Resultat: Forskrift 27. november 2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

99/507 SA GHD

12 .9.2000

Høring - ny forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og kloakkanlegg

Finansdepartementet vil med dette legge fram utkast til ny forskrift om frivillig registrering av utbygger av vann- og kloakkanlegg. Departementet vil nedenfor redegjøre for sakens bakgrunn og det forslag som framlegges.

I St.meld. nr. 2 (1998-99) Revidert nasjonalbudsjett 1999 ble det redegjort for ulikheten i avgiftsbelastningen ved privat og kommunal utbygging av vann- og kloakkanlegg. Bakgrunnen for redegjørelsen var tilfeller der private hadde foretatt utbygging og oppgradering av vann- og kloakkanlegg. Etter ferdigstillelsen ble anlegget overført til kommunen. Private utbyggere har ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift. Kommunen oppnår ikke fradragsrett for merverdiavgiften betalt av de private utbyggerne. Kommunen ville derimot hatt fradragsrett dersom kommunen hadde anskaffet vann- og kloakkanlegget selv. Dette fordi kommunen driver avgiftspliktig virksomhet knyttet til omsetning av vann og bortføring av spillvann og overvann (kloakk).

På denne bakgrunn varslet departementet at det i statsbudsjettet for 2000 ville bli foreslått tiltak som kan bidra til større grad av avgiftsmessig likebehandling. Finanskomiteen støttet dette, jf. Budsjett-innst. S. II (1998-99).

I St.prp. nr. 1 (1999-2000) Skatte-, avgifts- og tollvedtak foreslo departementet at det ble etablert en begrenset frivillig registreringsordning, dvs. at den registrerte på nærmere angitte vilkår skal få tilbakeført den merverdiavgiften som er påløpt i forbindelse med opparbeidelsen av anlegget.

Departementet foreslo at ordningen skulle være begrenset til de tilfeller der anlegg oppføres på dugnadsbasis og lignende i privat regi, hvor grupper av beboere, bygdelag o.l. går sammen om å bygge vann- og kloakkanlegg for å få orden på avløpsforhold. Entreprenørers utbygging av boligområder, hvor vann- og kloakkanlegg er den del av utbyggingen, var ikke ment å skulle omfattes av ordningen.

I Budsjett-innst. S. nr. 1 (1999-2000) peker finanskomiteens flertall på at den avgrensning som departementet har lagt opp til ikke gir noen løsning i de tilfeller der tomteselskaper står for utbyggingen. Finanskomiteens flertall ba således om at det ble iverksatt de nødvendige tiltak slik at merverdiavgifts-/investeringsbelastningen blir lik for tomteselskapene og kommunen.

Departementet redegjorde nærmere for bakgrunnen for forslaget i St.prp. nr. 61 (1999-2000) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 2000. Departementet viste til at i en del tilfeller kan utbyggingen reelt anses foretatt av kommunen eller av kommunen og private i fellesskap. Dette gjelder for eksempel der kommunen har garantert for banklån eller der kommunen har deltatt og betalt utgifter til prosjektering av anlegget. Finansdepartementet fant det uheldig at fradragsretten skulle være avskåret fordi private formelt sett står som utbyggere, selv om kommunen i realiteten har finansiert og stått for utbyggingen. Departementet har lagt til grunn at ordningen skulle omfatte tilfeller der utbyggerne er organisert og blir betegnet som tomteselskap.

Entreprenører er ikke omfattet av forslaget. Bakgrunnen for dette er at entreprenører som bygger ut boligområder, herunder vann- og kloakknett, vil være registrert i merverdiavgiftsmanntallet for oppføring av bygg for egen eller fremmed regning. Registreringen innebærer at entreprenøren har fradragsrett for inngående merverdiavgift, dvs. at det ikke er noen avgiftsmessig forskjellsbehandling mellom entreprenører og kommuner.

Omsetning av fast eiendom er ikke avgiftspliktig virksomhet etter merverdiavgiftsloven. Tomteselskaper, private profesjonelle eiendomsutviklere og andre som driver omsetning av fast eiendom, herunder der selskapet tilrettelegger eiendommer for vann og kloakk, vil derfor ikke ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Dette gjelder ikke bare for merverdiavgift knyttet til kostnader for opparbeidelse av vann og kloakk, men også merverdiavgift på alle andre varer og tjenester selskapet anskaffer. Tilsvarende gjelder også for annen virksomhet som ikke er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven. Det følger således av lovens system at tomteselskaper ikke kan fradragsføre merverdiavgift på slike anskaffelser.

Finanskomiteens flertall tok departementets redegjørelse til etterretning.

Finansdepartementets utkast til forskrift er utformet i tråd med ovennevnte forarbeider.

Det foreslås at det skal være et vilkår for registrering at det foreligger en avtale om at anlegget umiddelbart etter ferdigstillelsen i sin helhet skal overtas av kommunen eller andre som er registrert i merverdiavgiftsmanntallet for virksomhet i vann- og avløpssektoren. Ordningen omfatter kun overdragelse til selskaper som ville ha hatt fradragsrett ved egen anskaffelse. Det er ikke vilkår om at overdragelsen skal skje vederlagsfritt.

Som nevnt ovenfor er hensikten med den frivillige registreringsordningen at privat og kommunal utbygging av vann- og kloakkanlegg i større grad skal likebehandles. I tråd med dette skal utbygger som frivillig registreres etter denne forskrift i utgangspunktet beregne investeringsavgift, jf. utkastet § 4. Etter Stortingets vedtak om merverdiavgift og avgift på ingesteringer mv. II § 6 skal det imidlertid ikke betales avgift av kommunale kloakkrenseanlegg og kloakkledningsnett. De nærmere regler om fritaket er fastsatt i Finansdepartementets forskrift 27. april 1989 (forskrift nr. 93) om avgrensning av fritaket for investeringsavgift for kommunale kloakkrenseanlegg og kloakkledningsnett. Fritaket vil også omfatte anlegg bygget ut av private, forutsatt at forskriftens vilkår for øvrig er oppfylt.

Dette høringsbrev sendes adressater i henhold til vedlagte adresseliste. Adressatene bes vurdere om høringsbrevet bør forelegges underliggende etater, organisasjoner mv.

Fordi forskriftsutkastet er en oppfølging av en sak som har vært behandlet av Stortinget settes høringsfristen til 6 uker. Det bes derfor om merknader innen 24. oktober 2000.

Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.

avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl

rådgiver

Vedlegg