Høring – Ny gruppeinndeling i kystflåten

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til ny gruppeinndeling i kystflåten. Dette er en oppfølging av Stortingets vedtak knyttet til behandlingen av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.01.2021