Høring om effektivisering av allmenngjøring og solidaransvar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2009

Vår ref.: 200806188-/MGS

Høringsbrev - effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar

Som en del av oppfølgingen av handlingsplan 2 mot sosial dumping, legger Arbeids- og inkluderingsdepartementet med dette frem forslag til endringer i allmenngjøringsloven og utredning av en modell for solidaransvar på alminnelig høring.

Som vedlegg til høringsbrevet følger også Agendas utredning av de økonomiske og administrative konsekvensene av et solidaransvar i henhold til modellen som presenteres i høringsbrevet.

For en nærmere beskrivelse av innholdet i saken, vises til høringsbrevets punkt 1.3.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om eventuelle merknader innen onsdag 5. mars 2009.

Med hilsen
Eli Mette Jarbo (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                          Helen Remman
                                                                                          seniorrådgiver

  

Høringsnotat om effektivisering av allmenngjøringsordningen og solidaransvar:

 

Rapport fra Agenda: Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn (PDF) 

  

 • Akademikerne
 • AOF Norge
 • Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
 • Arbeidersamvirkenes landsforening
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Bedriftsforbundet
 • Den norske Advokatforening
 • Finansdepartementet
 • Finansnæringens Hovedoeganisasjon
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Justis- og politidepartementet
 • KA
 • Kommunal- og regiaonaldepartementet
 • Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • KS
 • Kultur- og kirkedepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbrukets Arbeidsgiverforening
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lederne
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Miljøverndepartementet
 • NITO
 • Norges Bondelag
 • Norges Rederiforbund
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Petroleumstilsynet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksmeklingsmannen
 • Samferdselsdepartementet
 • SAMFO- Arbeidsgiverorganisasjon for samvirkeforetak
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Transportbrukernes fellesorganisasjon
 • Unio
 • Universitetet i Oslo, institutt for offentlig rett, professor Henning Jakhelln
 • Universitetet i Oslo, institutt for privatrett, professor Stein Evju
 • Utenriksdepartementet
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

 

Til toppen