Høring om endring i forskrifter om kontroll og rapportering - herunder NEAFC havnestatskontroll

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2007

 

  • Høringsfrist 12. april 2007

Vår ref.:

Høring om endring i forskrifter om kontroll og rapportering - herunder NEAFC havnestatskontroll

I Soria Moria-erklæringen fastslår Regjeringen at det uregulerte fisket, særlig i Barentshavet, er et alvorlig miljø- og økonomisk problem som må stoppes. Det skal gjøres en aktiv innsats for å hindre overfiske og uregulert fiske.

På årsmøtet i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) høsten 2006 ble det vedtatt regler om styrket havnestatskontroll ved landing av fangst med utenlandsk fartøy. Reglene skal tre i kraft 1. mai 2007. NEAFC-reglene er tilgjengelig på:

North-East Atlantic Fisheries Commission: SCHEME OF CONTROL AND ENFORCEMENT

Stortinget har også vedtatt Regjeringens forslag til endringer med tiltak mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske i lov om endringer i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann og i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Endringene gir bl.a. hjemler for tiltak i medhold av de kommende NEAFC-reglene for havnestatskontroll.

Endringene i Ot.prp. nr. 98 og i forslag i medhold av disse bestemmelsene er ikke noen uttømmende gjennomgang av alle aktuelle hjemler mot IUU-fiske. En bredere behandling av kontrollhjemlene vil bli foretatt i forbindelse med arbeidet med ny havressurslov.

Forslagene her tar for seg endringer i forskrifter om kontroll og rapportering, herunder forslag til forskrift om gjennomføring av de nye bestemmelsene i fiskeforbudsloven og til gjennomføring av NEAFC-reglene, samt enkelte andre endringer i kontrollsammenheng.

Vedlagt følger til høring:

1) Forslag til forskrift om gjennomføring av de nye bestemmelsene i fiskeforbudsloven,

2) Forslag til endringer i forskrift av 16. februar 2005 om rapportering av fangst for norske fartøy,

3) Forslag til endringer til forskrift av 13. mai 1977 om utenlandske fartøys fiske i Norges økonomiske sone.

Vi ber om høringsinstansenes merknader. Merknader sendes departementet enten som brev eller e-post til postmottak@fkd.dep.no innen 12. april 2007.

 

 

Med hilsen
Jan Frederik Danielsen
fung. ekspedisjonssjef

                                                                                   Jan Pieter Groenhof
                                                                                   seniorrådgiver

                                                                                    

Til toppen