Høring om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – Tilbud om hepatitt B-vaksine til alle barn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2015

Vår ref.: 15/691

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram på høring. Forslaget til endringsforskrift innebærer at hepatitt B-vaksine blir et generelt tilbud til alle barn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og ikke kun til barn i risikogrupper. Helse- og omsorgsdepartementets forslag er i overensstemmelse med anbefalingene fra Verdens helseorganisasjon og Folkehelseinstituttet.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. april 2015.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Katrine S. Edvardsen Espantaleón på tlf. 22 24 84 51 eller e-post: ksee@hod.dep.no

Med vennlig hilsen                                                           

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør

Katrine S. Edvardsen Espantaleón
seniorrådgiver

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                        

Barneombudet
De regionale helseforetak
Den norske legeforening
Departementene
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler
Landets kommuner
Landets pasientombud
Landets universiteter
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustriforeningen
LFH - Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges farmaceutiske forening
Norges forskningsråd
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norsk Barnelegeforening
Norsk forening for infeksjonsmedisin
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
ProLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
SINTEF Unimed
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Utlendingsdirektoratet