Høring om endringer i skattebetalingsloven

Høringsnotat om endringer i skattebetalingsloven § 2 - hvilke skattesubjekter som skal anses som etterskuddspliktige skattytere Resultat: Ot.prp. nr. 21 1999-2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: