Høring om endringer i skattebetalingsloven

Høringsnotat om endringer i skattebetalingsloven § 2 - hvilke skattesubjekter som skal anses som etterskuddspliktige skattytere Resultat: Ot.prp. nr. 21 1999-2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/2144 SA KS/GHL

28.6.1999

Høringsnotat om endringer i skattebetalingsloven § 2 – hvilke skattesubjekter som skal anses som etterskuddspliktige skattytere

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i reglene om hvilke skattesubjekter som skal anses som etterskuddspliktige skattytere etter skattebetalingsloven § 2.

Inntekts- og formuesskatten for etterskuddspliktige selskaper og innretninger mv er med virkning fra inntektsåret 1998 gjort til fullt ut statlige skatter. I Ot prp nr 32 (1998-99) Endringer i skattelovgivningen, ble det varslet at innføringen av fullt ut statlig inntekts- og formuesskatt for etterskuddspliktige skattytere reiser behov for en nærmere gjennomgang av skattebetalingslovens regler om innkreving og betaling av etterskuddsskatt. Høringsnotatet innebærer en oppfølging av denne gjennomgangen.

I høringsnotatet går Finansdepartementet inn for at de grupper av personlige skattytere som i dag er etterskuddspliktige gjøres forskuddspliktige. Dette vil hovedsakelig omfatte utenlandske styremedlemmer som mottar godtgjørelse fra selskap hjemmehørende i Norge. Selskapskommunene vil dermed fortsatt få skatt fra disse. Videre foreslås det enkelte endringer av mer teknisk karakter.

Departementet ønsker kommentarer til både vurderinger og forslag, og avventer høringen før endelig standpunkt tas.

Høringsfristen er 30. september 1999.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals e.f.

avdelingsdirektør

Karianne W. Saue

førstekonsulent

Vedlegg