Høring om endringer i straffeloven mv. - påvirkningsvirksomhet

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffeloven, straffeprosessloven og politiloven som kriminaliserer samarbeid med fremmed etterretningstjeneste om å utøve påvirkningsvirksomhet. Med påvirkningsvirksomhet menes virksomhet som fremmed etterretningstjeneste utøver med formål om å påvirke den allmenne meningsdannelse eller beslutninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2021