Høring - om etablering av et personentydig helseregister

Høringsfrist 20.august 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

 • Høringsfrist: 20.08.04

 • Feil i høringsbrev angående konsesjon til Norsk pasientregister

  I Helsedepartementets høringsbrev av 10. mai 2004 angående etablering av et personentydig helseregister står det at Norsk pasientregister drives med konsesjon fra Datatilsynet.

  Norsk Pasientregister har vært drevet med konsesjon fra Datatilsynet som nå er utløpt. I brev av 14. februar 2003 søkte SINTEF Helse om ny konsesjon for Norsk pasientregister (NPR). Datatilsynet har bedt Helsedepartementet, som databehandlingsansvarlig, om å søke om konsesjon. Denne søknaden ble sendt 5. mai 2004 og er til behandling i Datatilsynet.

Forslag fra Sosial- og helsedirektoratet om etablering av Norsk Pasientregister som et personentydig helseregister med hjemmel i helseregisterloven. Mars 2004

Rapporten finnes i PDF format kan lastes ned her

Adresseliste

·
 1. Akademikerne
 2. ·
 3. Arbeidsgiverforeningen NAVO
 4. ·
 5. Barneombudet
 6. Bioteknologinemnda
 7. ·
 8. Datatilsynet
 9. De medisinske dekanene
 10. ·
 11. Den norske advokatforening
 12. ·
 13. Den norske jordmorforening
 14. ·
 15. Den Norske Kreftforening
 16. ·
 17. Den norske lægeforening
 18. ·
 19. Departementene
 20. ·
 21. FarmasiForbundet
 22. ·
 23. Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
 24. ·
 25. Fellesorganisasjonen for små og sjeldne diagnosegrupper
 26. Forbrukerombudet
 27. Forbrukerrådet
 28. ·
 29. Forbundet mot stoffmisbruk
 30. ·
 31. Foreningen for Muskelsyke
 32. ·
 33. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 34. ·
 35. Hørselshemmedes Landsforbund
 36. Institutt for samfunnsforskning
 37. ·
 38. KITH A/S
 39. ·
 40. Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO)
 41. ·
 42. Kommunenes Sentralforbund
 43. ·
 44. Konkurransetilsynet
 45. Kreftregisteret
 46. ·
 47. Landets fylkesmenn
 48. ·
 49. Landets helseforetak
 50. ·
 51. Landets sosial- og helsefaghøyskoler
 52. ·
 53. Landets pasientombud
 54. ·
 55. Landets regionale helseforetak
 56. ·
 57. Landets universiteter
 58. ·
 59. Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 60. ·
 61. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 62. ·
 63. Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri
 64. ·
 65. Landsforeningen for trafikkskadde i Norge
 66. ·
 67. Landsorganisasjonen (LO)
 68. ·
 69. Likestillingssenteret
 70. ·
 71. Mental Helse Norge
 72. ·
 73. Nasjonalforeningen for folkehelsen
 74. ·
 75. Nasjonalt folkehelseinstitutt
 76. ·
 77. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 78. ·
 79. Norges Astma- og Allergiforbund
 80. ·
 81. Norges Blindeforbund
 82. ·
 83. Norges Diabetesforbund
 84. ·
 85. Norges Døveforbund
 86. ·
 87. Norges Fibromyalgiforbund
 88. ·
 89. Norges Forskningsråd
 90. ·
 91. Norges Handikapforbund
 92. ·
 93. Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
 94. ·
 95. Norsk forskerforbund
 96. Norsk forskningsfond
 97. ·
 98. Norsk Helse- og Sosialforbund
 99. ·
 100. Norsk Homeøpatisk pasientforening
 101. Norsk institutt for by og regionforskning
 102. ·
 103. Norsk kommuneforbund
 104. ·
 105. Norsk pasientforening
 106. ·
 107. Norsk pasientskadeerstatning
 108. Norsk psykologforening
 109. ·
 110. Norsk Revmatikerforbund
 111. ·
 112. Norsk Sykepleierforbund
 113. ·
 114. Norske Fysioterapeuters forbund
 115. ·
 116. Norske Kvinners Sanitetsforening
 117. ·
 118. Private helseinstitusjoners landsforbund
 119. ·
 120. PRISY
 121. ·
 122. Psykisk helse
 123. ·
 124. Rokkansenteret – Stein Rokkans senter for flerfaglige samfunnsstudier
 125. ·
 126. Rikstrygdeverket
 127. ·
 128. Ryggforeningen i Norge
 129. ·
 130. Rådet for funksjonshemmede
 131. ·
 132. Sametinget
 133. ·
 134. Senter for helseøkonomi og helseledelse
 135. ·
 136. Senter for kvinneforskning
 137. ·
 138. Servicenæringens hovedorganisasjon
 139. ·
 140. SINTEF Helse
 141. ·
 142. Sosial- og helsedirektoratet
 143. ·
 144. Statens eldreråd
 145. ·
 146. Statens helsetilsyn
 147. Statistisk sentralbyrå
 148. Universitets- og høyskolerådet
 149. ·
 150. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 151. Norges Farmaceutiske Forening
 152. Norges Apotekerforening

.