Høring om forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om registering av og tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater, på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2017

Vår ref.: 17/2834

Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og -surrogater, som ble behandlet i Stortinget 16. juni 2017, se Prop. 109 L (2016-2017) og Innst. 420 L (2016-2017).

Det foreslås bestemmelser om selve registreringsplikten for virksomheter som skal registrere seg, herunder hvilke opplysninger som skal registreres og unntak fra registreringsplikten. Videre foreslås det nærmere bestemmelser om internkontrollkravet, og internkontrollens innhold. 

Det foreslås bestemmelser om selve tilsynet, og hvordan dette skal utføres, bl.a. om at tilsyn kan være åpent eller anonymt, tilsynsfrekvens og særlige momenter det skal føres tilsyn med. Departementet foreslår også en bestemmelse om momenter som kan vektlegges i vurderingen av om det skal ilegges salgsforbud.

Forslaget inneholder bestemmelser om utregningen av og satser for avgiftene. Det er i forslaget tatt inn bestemmelser om forvaltningen av registeret, samt en overgangsbestemmelsene om at registrering kan skje fra 1. november 2017.

Høringsnotatet inneholder også et forslag til presisering av alderskravet, samt plikt for salgssteder til å be om legitimasjon ved tvil om kjøpers alder, et forslag knyttet til automater, opplysninger til statistisk bruk og enkelte presiseringer av reklameforbudet,

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 5. september 2017.

Med hilsen

Geir Stene-Larsen (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                              Lilly Sofie Ottesen
                                                                                              avdelingsdirektør


 

 

 

Actis
Airport Retail Norway AS
Akademikerne
Aktive Foreldre
Alliance Boots AS
Apotek1 Gruppen AS
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Arntzen Vin og Cigar
ASKO
Augusto International
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Blå Kors
BM Aemulator
British American Tobacco Norway AS
Brønnøysundregistrene
Bunnpris
Conrad Langgaard AS
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes Forening
Datatilsynet
DB Schenker Norge
Delta
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det Norske Cigarselskap
DHL Norge
Direktoratet for Arbeidstilsynet
DNT Edru Livsstil
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsstiftelsen FAFO
FORUT
FRESH FREE AS
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
G Lambach
Greve import
Handel og kontor
Handelshøyskolen BI
Havanna Magasinet AS
Helsedirektoratet
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
HR Norge
Imperial Tobacco Norway AS
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Jan Robert Kvam AS
Johansen import
Juicespesialisten
Juvente
Kjos import
Kolonial.no
Kommunene
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kraemer Martime Holding AS
Kreftforeningen
Kreftregisteret
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
LCP Holding AS
Lederne
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes yrkesforbund
Mattilsynet
McBaren Tobacco CO. AS
Medtek Norge
M Sørensen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd
NHO Logistikk og Transport
NHO Mat og Drikke
Nordisk snus
Norges Astma- og allergiforbund
Norges bygdekvinnelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norgesgruppen
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Dampselskap
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk lektorlag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Olje og Gass
Norsk Pasientforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Oslo handelsstand forening
Oslo Tobakkfabrikk AS
Ove Brun
Papirsentralen
PARAT
Petroleumstilsynet
Philip Morris Norway AS
Politidirektoratet
Posten Norge AS
Private grunnskolar
Private vidaregåande skolar
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
REMA 1000
Retthjem.no
Riksadvokaten
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Røykfritt Miljø Norge
Sametinget
Scandinavian Cigar Group
Servicegrossistene
Skolenes landsforbund
Skolelederforbundet
Snuskongen
Sol Cigar CO AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Swedish Match Norge AS
Sysselmannen
Sørensen tobakk
TNT Ekspress
Tobakksindustriens felleskontor
Tobakkskompagniet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tollpost Globe
Travel Retail Norway AS
Ungdom mot narkotika
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
UPS Norge
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vappekongen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen