Høring om forslag til lov om gjennomføring av ELA-forordningen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om at ELA-forordningen gjennomføres i norsk rett i en ny gjennomføringslov. ELA-forordningen ble vedtatt i EU 20. juni 2019 for å opprette en europeisk arbeidsmarkedsmyndighet, European Labour Authority, forkortet ELA. Forordningen ble inntatt i EØS-avtalen 8. desember 2023, med forbehold om Stortingets samtykke. ELAs formål er å bidra til å sikre rettferdig arbeidsmobilitet og å bistå medlemsstatene og Kommisjonen med koordinering av trygdeordninger i det indre markedet.

Status: På høring

Høringsfrist: 01.07.2024

Vår ref.: 24/1631

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om at ELA-forordningen (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1149 av 20. juni 2019 om opprettelse av en europeisk arbeidsmarkedsmyndighet, om endring av forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og om opphevelse av avgjørelse (EU) 2016/344)) gjennomføres i norsk rett i en ny gjennomføringslov. Videre foreslås endringer i folketrygdloven § 1-3 a og EØS-arbeidstakarlova § 1, som følge av at ELA-forordningen endrer forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589.

ELA-forordningen ble vedtatt i EU 20. juni 2019 for å opprette en europeisk arbeidsmarkedsmyndighet, European Labour Authority, forkortet ELA. Forordningen ble inntatt i EØS-avtalen 8. desember 2023, med forbehold om Stortingets samtykke. ELAs formål er å bidra til å sikre rettferdig arbeidsmobilitet og å bistå medlemsstatene og Kommisjonen med koordinering av trygdeordninger i det indre markedet.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. juli 2024.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no

Med hilsen

 Mona Næss (e.f.)                                            Sofia Sanner
avdelingsdirektør                                           seniorrådgiver

 

Akademikerne

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Arbeidstilsynet

Energidepartementet

Finansdepartementet

Havindustritilsynet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon, KS

Landsorganisasjonen i Norge, LO

Luftfartstilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon, NHO

Politidirektoratet

Samferdselsdepartementet

Skatteetaten

Spekter

Statens vegvesen

Unio

Utenriksdepartementet

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, YS