Høring om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet

Resultat : Forskrift vedtatt 08.03.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/3561 SA VS/rla

22.12.2000

Høringsnotat om forskriftsbestemmelser om fradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag med forslag til forskrift om inntektsfradrag for kostnad til offentlig pensjonsordning i foretak med fristilt offentlig virksomhet.

Departementet foreslår at forskriften avgrenses til foretak med fristilt kommunal virksomhet. Videre foreslås det at foretaket må ha en klar tilknytning til kommunen og at pensjonsordningen må oppfylle de vilkårene som gjelder for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte.

Departementet ber om merknader til innen 22. mars 2001.

Med hilsen

Jon Tingvold e.f.

avdelingsdirektør

Vibeke Skou

rådgiver

Vedlegg