Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og tobakksskadeloven.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til nødvendige lovendringer for gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen) i alkohol- og tobakkslovgivningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.05.2019

Vår ref.: 19/600

Ny forordning gir håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke brudd på og håndheve forbrukervernreglene. Forordningen får anvendelse på overtredelser av felleseuropeiske forbrukervernregler som omfattes av rettsaktene i forordningens vedlegg. Vedlegget til ny forordning lister opp 26 rettsakter. På alkohol- og tobakksområdet, er det reklamebestemmelsene i direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet) som utgjør de aktuelle forbrukervernreglene. AMT-direktivets reklamebestemmelser knyttet til tobakk og alkohol er gjennomført i norsk rett i tobakksskadeloven og alkoholloven.

Forordningen utvider håndhevingsorganenes myndighet, og myndigheten blir særlig utvidet i den digitale sfæren. Håndhevingsorganene får med ny forordning myndighet til å fjerne digitalt innhold på nettsider, apper og andre nettbaserte grensesnitt, og eventuelt stenge tilgangen til disse. Forordningen overlater til de enkelte landene å avgjøre om denne myndigheten skal utøves av de nasjonale håndhevingsorganene direkte eller av andre organer, som for eksempel domstolene. Departementet foreslår at myndigheten til å fjerne ulovlig digitalt innhold legges til domstolene.

Forslaget til gjennomføring i tobakksskade- og alkoholloven vil sørge for at dette lovverket er i tråd med forordningen. Barne- og likestillingsdepartementet sendte våren 2018 ut et høringsnotat om gjennomføring av CPC-forordningen i en rekke andre lover. Høringsfristen var 28. september 2018. Forslag til gjennomføring i alkohol- og tobakkslovgivningen, må ses i sammenheng med Barne- og likestillingsdepartementets forslag.

Høringsfristen er 6 uker. Den korte fristen er begrunnet i målsetning om at eventuelle forslag til lovendringer som følge av CPC-forordningen på alkohol- og tobakksområdet kan fremmes for Stortinget sammen med de lovendringer Barne- og likestillingsdepartementet vil foreslå.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 27. mai 2019

Med hilsen

Lilly Sofie Ottesen (e.f.)
avdelingsdirektør                          

                                                                               Tonje Borch
                                                                                seniorrådgiver 

Departementene

Høyesterett

Lagmannsrettene

Bergen tingrett

Kristiansand tingrett

Nord-Troms tingrett

Oslo tingrett

Stavanger tingrett

Sør-Trøndelag tingrett

Domstolsadministrasjonene

Regjeringsadvokaten

Økokrim

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Landets politidistrikt

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Arkivverket
Riksrevisjonen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbruker Europa

Forbrukerklageutvalget

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

Innovasjon Norge

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Markedsrådet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Regelrådet

Sámediggi - Sametinget

Landets fylkesmenn
Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner
Longyearbyen lokalstyre


Abelia

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge
Actis
Almenlegeforeningen

Aller Media

Altibox
Anonyme alkoholikere, Servicekontoret
Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
Arntzen Vin og Cigar
AS Vinmonopolet
ASKO
Augusto International
Avinor AS
Av-og-til

Bane NOR SF
BAT Norway AS

Bedriftsforbundet
Broadnet

Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Blå Kors
Bryggeri- og drikkevareforeningen

Canal Digital
Chr. Michelsens institutt
Conrad Langgard AS
Coop Norge AS
Dagligvarehandelens Miljøforum DMF
Dagligvareleverandørenes Forening
De norske lenker
Delta
Den norske advokatforening

Den norske dataforening

Den norske dommerforening
Det hvite bånd
Det medisinske fakultet NTNU - Medisinsk teknisk forskningssenter

Det Norske Cigarselskap
Det norske Diakonforbund
Det norske totalavholdsselskap
DHL Norge
Diabetesforbundet

Direktesalgforbundet

Domeneshop

Drivkraft Norge
Europharma AS
Fagforbundet
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Familieklubbene
Farma Holding
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen FO

Finansklagenemnda

Fiskebåt

Forbrukerkontakt Norge AS
Fondet for forskning og folkeopplysning om edruskap
Forbundet mot rusgift
Foreningen KAAS
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Get
Handel og kontor
Handelens ølsalgsråd
Handelshøyskolen BI
Havanna Magasinet AS
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke

Ice net

IKT- Norge
IK Samhelse Midt-Troms
Imperial Tobacco AS
Innovasjon Norge

Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)
IOGT Norge
Jan Robert Kvam AS

Jussbuss

Jussformidling i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge
Juba
Juvente
Kreftforeningen
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landslaget for rusfri oppvekst
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien LMI
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL)
Lyse AS

Markedsforbundet

Markedsføringsforeningen i Oslo

Microsoft Norge
M. Sørensen AS
MA - rusfri trafikk og livsstil
McBaren Tobacco CO. AS
Mediebedriftenes landsforening

Nasjonal IKT
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
NHO Logistikk og Transport
NHO Mat og Drikke
NHO Reiseliv
Norbrygg
Norges Astma og allergiforbund

Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
Norgesgruppen ASA
Norsk forening for folkehelse
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk narkotikapolitiforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Norsk Tjenestemannslag NTL
Norske Jernbaners Avantgard
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Markedsanalyseforening

Norges Rederiforbund

Norges Statsbaner AS (NSB)

Norid

Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

Norsk Industri

Posten Norge AS

Schibsted ASA

Standard Norge

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Teknologirådet

Tele 2

Telenor

Telia Norge AS

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Unio

Viasat

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
PARAT
Philip Morris Norway AS
Phillips Norge AS
Rema 1000 AS
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Røykfritt Miljø Norge

Små alkoholprodusenters forening
Sol Cigar CO AS
Sunne kommuner
Swedish Match Norge AS
Sørensen Tobakk AS
TEKNA
TNT Ekspress
Tobakkindustriens felleskontor
Tobakskompagniet
Tollpost Globe
Travel Retail Norway AS
Ungdom mot narkotika
Unio
UPS Norge
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA)
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)


Til toppen