Høring om iverksettelse av eigedomsskattelova § 8

Resultat: Kgl.res av 27 juni 2003 nr. 799

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

02/131 SL tss/KR

6.11.2002

Vedlagt følger departementets høringsnotat om iverksettelse av eigedomsskattelova § 8 for anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft (overføringsanlegg). Departementet varslet i Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) at høringsnotatet ville bli sendt ut i løpet av høsten 2002.

Ved kraftskattereformen 1997 ble det bestemt at eigedomsskattelova § 8 skulle tre i kraft for anlegg for produksjon av elektrisk kraft og overføringsanlegg, jf. Ot.prp. nr 23 (1995-96), jf. Innst.O. nr. 62 (1995-96). Det ble samtidig bestemt at verdien (taksten) av overføringsanlegg skulle settes til skattemessige verdier i anlegget. Iverksettelsen av eigedomsskattelova § 8 er blitt utsatt flere ganger, sist til 1. januar 2004. I Ot.prp. nr. 78 (1999-2000) ble det redegjort for at departementet trengte mer tid til å sluttføre vurderingene av verdsettelsesreglene for overføringsanlegg. Departementet har etter en ny vurdering kommet til at eigedomsskattelova § 8 ikke bør iverksettes for overføringsanlegg.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen onsdag

18. desember 2002.

Med hilsen

Ruth Didriksen e.f.
avdelingsdirektør

Trude Steinnes Sønvisen
førstekonsulent