Høring om kapitaldekningsregelverket for finansinstitusjoner

Høringsfrist: 7. juni 2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1205 FM GK

7.03.2001

Det vises til Kredittilsynets brev av 1. februar 2001 om ovennevnte (kopi vedlagt).

Kredittilsynet viser til sitt brev av 19. mai 2000 til Finansdepartementet, samt til brev av 21. juni 2000 fra departementet hvor Kredittilsynet er blitt bedt om å vurdere enkelte spørsmål relatert til regelverket for kapitaldekning. Kredittilsynet vurderte i første omgang hvorvidt en fortsatt bør opprettholde en 100 pst. vekting av boliglån mellom 60 og 80 prosent av verdigrunnlaget, samt vilkårene for godkjenning av ny tidsbegrenset ansvarlig lånekapital. Det vises her til forskrift om endring i forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak, datert 12. februar 2001.

Kredittilsynet opplyste at en ville komme tilbake til departementet med en nærmere vurdering av de øvrige forespørsler i departementets brev. En slik vurdering er oversendt i brevet av 1. februar 2001. Dette gjelder en vurdering av hvilken risiko som er knyttet til såkalte mortgage-backed securities utstedt av utenlandske spesialselskap, hvilken kredittrisiko som ligger i de aktuelle lånene med pant i næringseiendom og leasingtransaksjoner som omfattes av endringsdirektivet, og forholdet mellom verdipapirhandelloven og kapitaldekningsforskriften vedrørende motregningsbestemmelsene.

Kredittilsynet har også gitt en nærmere vurdering av spørsmålet om vekting av fordringer på regionale og lokale myndigheter. Videre drøfter Kredittilsynet om det bør skje andre endringer i norsk regelverk, som følge av at det ble åpnet for å foreta slike endringer i EØS-reglene som svarer til Europaparlamentets- og rådsdirektiv 98/32/Ef og Europaparlamentets- og rådsdirektiv 98/33/Ef.

Departementet ber om uttalelser til de forhold Kredittilsynet tar opp i sitt brev.

Det bes om at høringsuttalelser som overskrider en (1) side, i tillegg til å bli sendt i papirform, også sendes med på diskett (elektronisk) og på e-post til adressen: arkiv.postmottak@finans.dep.no. Høringsuttalelsene uten merknader leveres kun i papirform. Vi ber om høringsmerknader innen 7.juni 2001.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Hilde Olsen
avdelingsdirektør

Vedlegg

VEDLEGG