Høring om merverdiavgift

Høring - forslag om å unnta tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport fra merverdiavgiftsplikt Resultat : Ot.prp. nr. 75 2001-2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2784 SL EHU/KR

13.02.2002

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av lov om merverdiavgift, se vedlagte høringsnotat. Lovforslaget innebærer at omsetning av tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport, unntas fra avgiftsplikt.

Liste over høringsinstansene følger nedenfor. Vi ber om at adressatene selv vurderer eventuelt behov for å forelegge høringsnotatet for underliggende organer.

Høringsfristen er onsdag 27. mars 2002.

Uttalelsene sendes til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Dersom det er mulig ber vi om at høringsuttalelsene også sendes på diskett eller e-post (på adressen espen.holmen.utnes@finans.dep.no ).

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Espen Holmen Utnes
førstekonsulent

Vedlegg

Høringsinstanser:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Den norske Revisorforening
Forbrukerrådet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Akademikerne
Akademikernes Fellesorganisasjon
Norges Transportforbund
Norges Taxiforbund
Skattedirektoratet
Transportbedriftenes landsforening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Kommunenes Sentralforbund
Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Foreningen Ruteopplysningen 177
Norsk Reiseinformasjon AS
Fylkeskommunene
Konkurransetilsynet
Toll- og avgiftsdirektoratet
NSB BA
SAS-Norge ASA
Braathens ASA
Widerøes Flyveselskap AS
Nettbuss
NOR-WAY Bussekspress
Trafikanten
Norges Rederiforbund
Rederienes Landsforening
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Flyselskapenes Landsforening