Høring om skattemessig grensedragning mellom arbeidsreise og yrkesreise

Resultat: Forskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forskrift

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/1198 SA KjL/KR

26.2.1999

Høring - utkast til forskrift om skattemessig grensedragning mellom arbeidsreise og yrkesreise

Vedlagt følger utkast til forskrift om skattemessig grensedragning mellom arbeidsreise og yrkesreise.

Utkastet er en oppfølging av den forskriftsregulering av grensen mellom arbeidsreise og yrkesreise som departementet varslet i Ot prp nr 1 (1997-98) Skatteopplegget 1998 - Lovendringer kapittel 12.

Utkastet bes i nødvendig utstrekning forelagt underliggende organisasjoner/instanser som ikke er høringsinstans iht vedlagte høringsliste.

Departementet ber om merknader til forskriftsutkastet innen fredag 16 april 1999.


Med hilsen

Jørgen Winsnes e.f.
lovrådgiver

Kjersti Lund
førstekonsulent