Høring om standardiserte avtaleklausuler for avtaler om andres bruk av innretninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.04.2006

Med referanse til § 10 - standardiserte avtalevilkår - i forskrift om andres bruk av innretninger, som trådte i kraft 1. januar 2006. I denne paragraf heter det at departementet kan bestemme at det skal utformes standardiserte avtaleklausuler som partene kan gjøre bruk av under forhandlinger om andres bruk av innretninger. Hensikten med å utarbeide standardiserte avtaleklausuler er å bidra til å sikre effektive forhandlingsprosser gjennom at industrien har et felles sett med avtaleklausuler som i stor grad vil kunne være de samme fra avtale til avtale.

Høringsbrev i pdf format

Utkast til standardiserte avtaleklausuler (i pdf format)