Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i matrikkellova mv. Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen «utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne type tjenester», jf. Innst. 174 S (2015-2016). Departementet legger med dette fram en slik utredning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.11.2016

Viser 1-100 av 252 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3