Høring - På vei til egen bolig. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2005

Samarbeidspartnere

Deres ref

Vår ref
04/555-13 MEM

Dato
25.08.04

Vedlagt foreligger høringsutkast med forslag til samarbeidsformer, rolle- og ansvarsdeling i strategien ”På vei til egen bolig”.

Forskningsinstitusjonen Byggforsk har kartlagt omfanget av bostedsløshet i Norge. I undersøkelsen anslås antall bostedsløse til 5200. 15200 er omfanget en bestemt uke i desember 2003. Dette betyr at antallet som har vært bostedsløse en kortere eller lenger periode i løpet av et år vil være langt høyere. Dette er en nedgang på 1000 personer i forhold til 1996 da en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført. Selv om undersøkelsen viser at utviklingen har vært positiv, står vi fortsatt overfor store utfordringer.

Siden 2001 har det vært et nasjonalt fokus på bostedsløshet i ”Prosjekt bostedsløse”. Prosjektet er et metodeutviklingsprosjekt som gjennomføres i samarbeid med de sju største bykommunene, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Drammen og de frivillige organisasjonene, Kirkens Bymisjon, Kirkens sosialtjeneste og Frelsesarmeen. Prosjektet skal avsluttes i løpet av inneværende år, og avløses av en nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien har fått navnet ”På vei til egen bolig”, og er forankret i St.meld.nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag til strategi 14.juni 2004.

Alle kommuner inviteres nå til å delta i arbeidet med å gjennomføre strategien. Det skal legges mer vekt på forebyggende tiltak, noe som innebærer at flere statlige aktører må trekkes aktivt med i arbeidet. Det skal legges stor vekt på en godt samarbeid mellom disse.

Strategien har 3 hovedmål og 6 delmål. Disse er:

Hovedmål

Resultatmål

Motvirke at folk blir bostedløse

Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 pst. og antall utkastelser med 30 pst..

At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold.

At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidig husvære etter endt behandling i institusjon.

Bidra til god kvalitet ved døgnovernatting

Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale.

Bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig

Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud.

Høring om rolle, ansvarsdeling og samarbeidsformer ved gjennomføring av strategi

Arbeidet med å implementere strategien er igangsatt. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av Kommunal- og regionaldepartementet, Sosialdepartementet, Helsedepartementet, Justis- og politidepartementet, Husbanken og Sosial- og helsedirektoratet. Arbeidsgruppen har blant annet sett på roller og ansvarsdeling ved gjennomføring av strategien. Dette høringsnotatet konsentrerer seg i første omgang om dette.

Høringsnotatet sendes ut for å:

  • Åpne for tilbakemeldinger på forslag til samarbeidsfora på tvers av organisasjonsgrenser
  • Få innspill til utfordringer og tiltak som arbeidsgruppa kan benytte i det videre arbeidet.

Hver aktør bes videre om å gi innspill på egen organisasjons medvirkning til gjennomføring av strategien. Det er også ønskelig at den enkelte aktør viser til hvilke økonomiske, juridiske og kunnskapsmessige virkemidler som kan være av nytte i arbeidet for å nå målsettingene i strategien.

Frister

Frist for høringen er 15.oktober.

Høringssvar sendes:
Kommunal- og regionaldepartementet,
Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo.

Saksbehandler er Mette Mannsåker, tlf. 22 24 71 17.
Ved spørsmål kan også henvendelser rettes til Aase Lunde, tlf. 22 24 40 65.

I informasjonsskrivet Bolig- og bygningsnytt: www.boligogbygningsnytt.no. vil informasjon om strategien presenteres fortløpende. Det er mulig å abbonnere gratis på dette informasjonsbladet.

Med hilsen


Inger Lindgren
ekspedisjonssjef

Bjørn Pedersen
avdelingsdirektør

Vedlegg - høringsforslag: ”På vei til egen bolig”.