Høring - forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Lovendringen gjelder bestemmelser om økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne etter avvikling.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2021

Vår ref.: 20/1578

Høring - forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i lov 21. juni 2019 nr. 63 om forbud mot hold av pelsdyr. Endringsforslaget gjelder ordninger for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere.

Vi ber om eventuelle synspunkter på forslagene innen 21. januar 2021.

Vi ber høringsinstansene vurdere å forelegge høringsnotatet for underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Alle kan sende innspill til høringen.

Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2787249/

Høringsuttalelser blir publisert. 

Med hilsen 

Kristin Nummedal (e.f.)
avdelingsdirektør

Gunnar Hagen
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Advokatforeningen
 • Den norske veterinærforening
 • Domstolsadministrasjonen
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrevernalliansen
 • Finansdepartementet
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • KS
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Nettverk for dyrs frihet
 • NOAH – for dyrs rettigheter
 • Norges Bondelag
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges pelsdyralslag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Pelsinform