Høring - pendlere

Høring - forskrift om fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreise til hjemmet Resultat: Forskrift av 17.11.1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Resultat: Forskrift av 17.11.1999

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

99/430 SA MDM /KR

02. 07.1999

Høring – forskrift om fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreise til hjemmet

1 Innledning

Vedlagt oversendes utkast til forskrift om fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreise til hjemmet.

I Ot prp nr 1 (1998-99) Skatteopplegget 1999 ble det foreslått en endring i skatteloven § 44 første ledd bokstav g nr 2 og nr 4. Endringen går ut på at det gis fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted etter en reiseavstandsmodell basert på et fast fradrag på 1,40 kroner pr kilometer uavhengig reisemåte. Endringen forutsetter nærmere regler gitt av departementet. I Innst O nr 16 (1998-99) sluttet finanskomiteens flertall seg til forslaget til endring. I tillegg sluttet finanskomiteen seg også til finansministerens vurdering om at sterke rimelighetsgrunner taler for ekstrafradrag når bil er nødvendig for å komme til å fra arbeidet, og denne bilbruken medfører større ekstrautgifter til fergebilletter, bompenger eller tilsvarende. Lovendringen har virkning fra inntektsåret 1999.

Det er på denne bakgrunn utarbeidet et utkast til forskrift om fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreise til hjemmet. Utkastet bygger på ovennevnte stortingsbehandling, men det er foretatt enkelte presiseringer.

Nedenfor under punkt 2 gis en oversikt over tidligere regler. Under punkt 3 foretas en kort gjennomgang av departementets forslag til regler om fradrag. Det forutsettes ikrafttreden fra og med inntektsåret 1999.

Høringsfristen er satt til 1. september d.å.

2 Tidligere regler

Etter tidligere regler ble det gitt fradrag for utgifter til arbeidsreiser som oversteg

7 000 kroner i løpet av et år. Som nødvendige utgifter ble regnet utgifter ved bruk av rutegående transportmiddel. Det ble gitt fradrag for bruk av bil når rutegående transportmiddel ikke var tilgjengelig på reisestrekningen eller reisetiden ved bruk av bil ble redusert med minst to timer.

Satsen for bruk av bil for 1998 var 1,95 kroner pr kilometer, og gjaldt både for daglige arbeidsreiser med bil og for ukependlere som hadde rett til bruk av bil. Denne satsen er vesentlig høyere enn de faktiske variable kostnadene ved bruk av en middels stor bil, som anslås til om lag 1,30-1,40 kroner pr kilometer. Den gunstige satsen for bruk av bil innebar en subsidiering av bilbruk framfor kollektivtransport, og ga derfor motiver til å bruke bil mellom hjem og arbeidssted og bli registrert som bilpendler. Disse reglene kunne dermed ha uheldige miljøvirkninger. I tillegg førte de til mye ressursbruk ved ligningskontorene til kontroll av om vilkårene for bruk av bil var oppfylt.

De som tidligere fikk godkjent bruk av bil og som var avhengig av ferge på del av reisestrekningen, kunne enten:

- bruke fradragssatsen på 1,95 kroner på fergestrekningen eller

- kreve fradrag for faktiske fergeutgifter med tillegg av kilometersatsen for øvrige strekning.

Utgifter til bompenger kunne fradras i tillegg til standardsatsen.

3 Utkast til regler om fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreiser til hjemmet

Fradragsomleggingen reiser en del oppfølgingsspørsmål som er forsøkt løst i utkast til forskrift. Generelt har man lagt vekt på forenklingshensyn i arbeidet, men man har også sett hen til behovet for rimelige resultater. Til slutt blir det en samlet vurdering av hvor mye særregler og tilpasninger som blir uunngåelige for å få et regelverk som er akseptabelt.

Nedenfor gis en kort oversikt over løsningene i forskriften.

Forskriften regulerer bare reiser mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreise til hjemmet. Fradrag for yrkesreiser faller utenfor virkeområdet. Spørsmål om hvordan en reise skal klassifiseres, reguleres av forskrift om den skattemessige grensedragningen mellom arbeids- og yrkesreise (reiseforskriften). Forslag til denne forskriften har vært ute på høring.

Det gis fradrag etter kilometersats for reiseavstand mellom hjem og arbeidssted i den utstrekning beløpet, sammen med eventuelle fradrag etter kilometersats for pendleres besøksreiser i hjemmet, overstiger bunnbeløpet i skatteloven § 44 første ledd bokstav g nr 4. Det får ingen innvirkning på fradrag etter kilometersats at flere reiser sammen i en bil. Hver person har krav på fradrag etter kilometersats.

Fradrag gis kun hvis avstanden mellom hjem og arbeidssted er minst 2,5 kilometer. Dette gjaldt også etter de tidligere regler. Man har valgt å videreføre denne minstegrensen. En slik grense vil ikke få betydning for skattytere med daglige arbeidsreiser på inntil 2,5 kilometer da disse ikke vil ha kostnader over bunnbeløpet på 7 000 kroner. Derimot vil pendlere som fyller opp bunnbeløpet med fradrag for besøksreiser til hjemmet, kunne få ytterligere fradrag for daglige reiser mellom hjem og arbeidssted på under 2,5 kilometer dersom kravet til minste reiseavstand ikke videreføres. Man har valgt å videreføre regelen om at det gis fradrag for kortere strekning enn 2,5 kilometer når dette er rimelig på grunn av uførhet, alder eller helbredstilstand.

Når det gjelder beregning av reiseavstanden, settes denne til korteste strekning av bilvei og distanse med rutegående transportmiddel, bortsett fra fly, uavhengig hvordan man reiser. For at regelen skal være enkel å praktisere omfatter begrepet rutegående transportmiddel i denne sammenheng alle transportmiddel med minst en daglig avgang hver vei. En alternativ regel som tar hensyn til om avgangstidene passer med arbeidstiden er lite ønskelig da dette vil gjøre det nødvendig med en rekke av de faktumavklaringer som de nye reglene er ment å fjerne.

Antall reisedager fastsettes som hovedregel etter faktiske arbeidsdager, men det regnes normalt med 230 arbeidsdager i året for arbeidstaker som har vært i arbeid hele inntektsåret. For skattytere som arbeider deltid ved redusert antall arbeidsdager fastsettes antall arbeidsdager etter hovedregelen. Skattyter må selv beregne og kontrollere at antall arbeidsdager i selvangivelsen er korrekt.

Benyttes rutegående transportmiddel vil normalt utgiftene til ferge og bom være inkludert i billettprisen og skal derfor ikke komme til fradrag i tillegg. Ved beregning av reiseavstand skal det imidlertid tas hensyn til fergestrekningen dersom fergestrekningen er en del av korteste vei mellom hjem og arbeidssted. Fradraget vil i slike tilfeller utgjøre 1,40 kroner pr kilometer etter hovedregelen i § 2.

Hvis det derimot ikke går rutegående transportmiddel på strekningen eller bruk av bil fører til minst 2 timer kortere reisetid regnet under ett for hver gang skattyter reiser hjemmefra til vedkommende kommer hjem igjen, gis det fradrag for faktiske kostnader til ferge eller bom dersom kostnadene overstiger en nærmere fastsatt beløp i året. Departementet har ikke tatt endelig stilling til hvor høyt denne beløpsgrensen bør settes, man antar et beløp i intervallet 2-3000 kroner er passende. Dersom kostnaden overstiger beløpsgrensen, gis det fradrag for hele kostnaden og ikke bare den del som overstiger beløpsgrensen. Regel er om beløpsgrense er foreslått for å gjøre reglene for reisefradrag mer praktikable.

Det gis fradrag for kostnader til ferge om bom etter rimeligste billettalternativ. Normalt vil abonnementsordninger og rabattkort være rimeligere enn enkeltbilletter. Kostnadene må dokumenteres. Alternativt kan man kreve fradrag etter standardsatsen for reiseavstanden med ferge.

Når det gjelder fradrag for pendleres besøksreiser til hjemmet, gis det i utgangspunktet fradrag med 1,40 kroner pr kilometer etter hovedregelen. I tillegg innrømmes fradrag for faktiske kostnader til ferge og bom etter ovennevnte regler.

Alternativt kan det gis fradrag for kostnader til rutegående fly. Kostnadene dokumenteres med kopi av flybillettstamme, eventuelt reisebeskrivelse fra flyselskapet og originalkvittering for betalt reise. Reisebeskrivelsen skal inneholde opplysninger om foretatte reiser, arbeidstakers navn og adresse, tid og sted for avreise og ankomst samt pris. Benytter skattyter kort som gir adgang til å reise ubegrenset innenfor et bestemt tidsrom, dokumenteres kostnadene med originalfaktura for kortkjøpet og reisebeskrivelse fra flyselskapet uten opplysninger om pris. Skattyter må i disse tilfeller selv stipulere prisen til rimeligste rabattpris for tilsvarende reise.

Fradrag bør i alminnelighet gis for det antall besøk som faktisk har funnet sted. Hvis en skattyter krever fradrag for et større antall besøk enn skattytere flest avlegger i hjemmet under samme eller tilsvarende forhold, kan ligningsmyndighetene kreve at antall besøk dokumenteres eller på annen måte sannsynliggjøres.

Det gis i utgangspunktet ikke fradrag for beløp som overstiger 50 000 kroner. Ved stor reiseavstand og/eller stor reisehyppighet kan antall kilometer og derav følgende fradrag bli svært høyt. Når skattyter innretter seg med særlig stor avstand eller reisehyppighet, har departementet vurdert det dithen at det er et valg som ikke uten videre bør lede til fullt fradrag. Reiseutgifter er dessuten degressive ved stigende reiseavstand. Ved å fastsette en øvre grense for fradrag tar man høyde for at kostnadene ved slik reiseaktivitet ofte ligger under 1,40 kroner pr kilometer. Men, ettersom ett viktig hensyn bak endringen i reglene om reisefradrag er hensynet til forenkling, er det allikevel viktig å sette en eventuell beløpsgrense så høyt at det bare er de mer ekstreme tilfellene som faller utenfor ordningen med standardfradrag.

Kreves fradrag for beløp over 50 000 kroner bør skattyter avkreves bilag eller regnskap som viser at de faktiske reiseutgiftene er høyere. Det er derfor satt et krav til dokumentasjon i forskriften. Ved bruk av rutegående transportmiddel dokumenteres kostnadene med kopi av billetter, klippekort, månedskort eller lignende med opplysninger om reisestrekning, navn og adresse. Det gis ikke fradrag for kostnader til rutegående fly, bortsett fra ved besøksreiser til hjemmet. Ved bruk av egen bil dokumenteres kostnadene med bilag eller bilregnskap, kjørebok eller lignende. For faktiske kostnader til ferge og bom gjelder § 6.

I den grad skattyter benytter seg av hovedregelen i § 2 om fradrag etter kilometersats, gis det allikevel ikke – selv om høyere kostnader dokumenteres – fradrag for et høyere beløp enn det som følger av beregninger etter § 2. Er de dokumenterte kostnadene lavere enn det beregnede beløp etter § 2, gis det derimot bare fradrag for det beløp som følger av de dokumenterte kostnadene.

Beløpsgrensen gjelder samlet for reiser mellom hjem og arbeidssted og besøksreiser til hjemmet.

Forskriften trer i kraft straks og med virkning for inntektsåret 1999.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad e.f.

ekspedisjonssjef

Jon Tingvold

avdelingsdirektør