Høring - presiseringer av vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» i skatteloven § 4-10 syvende ledd

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» i skatteloven § 4-10 syvende ledd, som gjelder formuesverdsettelse av næringseiendom.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 05.08.2022

Vår ref.: 22/2475

Næringseiendom verdsettes som utgangspunkt til 75 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi, jf. skatteloven § 4-10 syvende ledd første punktum. Denne verdien kan avvike fra eiendommens reelle omsetningsverdi. Skatteloven § 4-10 syvende ledd tredje punktum fastslår derfor at dersom skattyter krever det, skal verdien settes ned til 75 prosent av «eiendommens dokumenterte omsetningsverdi».

Dette vilkåret oppleves i noen tilfeller som krevende å anvende for skattemyndighetene, og departementet ønsker derfor å gjøre enkelte presiseringer i forskrift. Dette vil gjøre dokumentasjonsvilkåret mer forutsigbart og lettere å forholde seg til, både for skattyterne og skattemyndighetene.

Departementet foreslår at forskriften trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Høringsfristen er 5. august 2022.

Alle kan avgi høringsuttalelse, selv om man ikke står på høringslisten. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til eventuelle underliggende virksomheter, medlemmer eller organisasjoner.

Høringssvar gis ved å gå til høringen på www.regjeringen.no, og bruke den digitale løsningen for høringssvar. Høringsuttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova, og blir normalt publisert på regjeringens nettsider.

Med hilsen

Martin Børresen  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                 Therese Miljeteig
                                                                  rådgiver

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
Norsk Eiendom
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges takseringsforbund
Norsk takst