Høring - Rapport om organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2005

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200401282-/GHE

08.12.2004

Rapport om organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid- høringsbrev

Genressursforvaltningen i Norge har siden 2001 vært organisert med et nasjonalt genressursråd og tre sektorvise genressursutvalg innen områdene husdyr, kulturplanter og skogstrær. Rapporten om Nasjonal forvaltning av genetiske ressurser for husdyr, kulturplanter og skogstrær somble lagt fram i år 2000, ble lagt til grunn for et løft innen genressursforvaltningen. Utvalgene er gitt ansvar for organisering av bevaringstiltak innen de enkelte sektorene og har som oppgave å fremme bærekraftig bruk av genressursene. Genressursrådet har en rådgivende rolle og sin hovedaktivitet knyttet til uttalelser, utredninger, møter og seminarer.

Sekretærene for utvalgene og rådet er i dag plassert i de 4 institusjonene: Landbruksmuseet, NLH, Planteforsk og Skogforsk. Denne organiseringsmodellen sikrer en bred forankring av genressursarbeidet, men innebærer også at arbeidet kan være sårbart for eksempel ved sykdomsfravær eller at det kan skje overlapping av arbeidet innen to eller flere organer.

Landbruks- og matdepartementet opprettet i juni 2004 en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utrede mulighetene for en organisatorisk samordning av genressursforvaltningen i Norge. Arbeidsgruppen la 17. november 2004 fram rapporten Organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid . Rapporten tilrår en ny modell og mandat for organiseringen av arbeidet med bevaring og bærekraftig bruk av genressursene, blant annet med sikte på å sikre en mer effektiv og rasjonell ressursdisponering. Tilrådningen innebærer blant annet:

 • Sammenslåing av 4 sekretariater til et genressurssenter på Ås
 • På sikt vurdere utvidelse av mandatet til også å omfatte fisk innen akvakultur og til en viss grad ville genetiske ressurser
 • Omstrukturering av Norsk genressursråd til styre for genressurssenteret
 • Videreføring av de tre genressursutvalgene innen husdyr, kulturplanter og skogstrær.

Forslaget vil på bakgrunn av rapporten og høringsuttalelser fra berørte organisasjoner og institusjoner bli drøftet videre i Landbruks- og mat departementet og i kontakt med berørte departementer.

Arbeidsgruppens rapport følger vedlagt. Vi ber om at eventuelle synspunkter og innspill til denne rapporten sendes Landbruks- og matdepartementet innen 20. januar 2005.

Høringsuttalelser kan også sendes pr. e-post til grethe-helene.evjen@lmd.dep.no.

Med hilsen

Ellen Hambro e.f.
ekspedisjonssjef

Grethe H. Evjen
seniorrådgiver

 • Agder Naturmuseum og Botaniske hage
 • Akvaforsk
 • AquaGen
 • Det norske Hageselskap
 • Det norske Skogfrøverk
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • E-plant Norge AL
 • FHL-Havbruk
 • Fiskeridepartementet
 • Fridtjof Nansen Institutt
 • Gartnerhallens Eliteplantestasjon, Sauherad
 • Geno
 • Genressursutvalg for husdyr
 • Genressursutvalg for planter
 • Genressursutvalg for skogstrær
 • Graminor AS
 • Havforskingsinstituttet
 • Institutt for Plante- og miljøvitenskap, NLH
 • Institutt for økonomi og ressursforvaltning, NLH
 • Kgl selskap for Norges Vel
 • Marine Harvest
 • Mattilsynet
 • Miljøverndepartementet
 • Norsk Landbruksmuseum
 • Nordisk Genbank for husdyr
 • Nordisk Genbank for planter
 • Nordisk Genressursråd
 • Nordnorsk kompetansesenter Holt
 • Norges Bondelag
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Landbrukshøgskole
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges veterinærhøyskole
 • Norsk Bonde- og småbrukarlag
 • Norsk fjørfelag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Genressursråd
 • Norsk Hagebruksmuseum
 • Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
 • Norsk institutt for skogforskning/Skogforsk
 • Norsk Landbruksmuseum
 • Norsk Sau- og geiteavlslag
 • NORSKOG
 • Norsvin
 • NTNU
 • Planteforsk
 • Plantesortsnemnda
 • Riksantikvaren
 • SalmoBreed
 • Skogbrukets kursinstitutt
 • Skogbruksmuseet (Elverum)
 • Statens Landbruksforvaltning
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Utenriksdepartementet
 • Veterinærinstituttet
 • Vitenskapsmuseet, NTNU