Høring - regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag

Resultat: Forskrift 30.06.2005 om årsregnskap og årsberetning for borettslag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.03.2005
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert.

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3056 FM pcb

30.11.2004

Høring – regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag

Med hjemmel i regnskapsloven har Finansdepartementet fastsatt bestemmelser om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag i forskrift 24. januar 1989 nr 59.

I 2003 ble nye lover om henholdsvis boligbyggelag og borettslag vedtatt. Lovene er foreløpig ikke trådt i kraft. Lovgivningen bygger på regjeringens forslag i Ot.prp. nr. 30 (2002-2003) og Innst. O. nr. 82 (2002-2003). Lovvedtakene omhandler ikke direkte spørsmål om årsregnskap for boligbyggelag og borettslag, men proposisjonen og innstillingen inneholder vurderinger av visse regnskapsmessige spørsmål. Det ble ikke fremmet forslag om særskilte regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag i proposisjonen. Det ble imidlertid gitt uttrykk for at regler om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag bør utformes i samsvar med alminnelige regnskapsregler.

Kommunal- og regionaldepartementet oppnevnte i brev 5. april 2004 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å fremme forslag til nye regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag. Arbeidsgruppens innstilling ble avgitt 1. oktober 2004. Arbeidsgruppen konkluderer med at det ikke er behov for særlige regnskapsregler for boligbyggelag. Derimot fremmer arbeidsgruppen forslag til forskrift om årsregnskap for borettslag. Forslaget til forskrift er tatt inn i utredningen kapittel 11.

Det bes om eventuelle merknader til arbeidsgruppens utredning innen 1. mars 2005.

Finansdepartementet legger i utgangspunktet opp til at nye regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag settes i kraft samtidig med de nye lovene om borettslag og boligbyggelag.

Med hilsen

Espen D. Knudsen
underdirektør

Per Christian Bærøe
rådgiver

Vedlegg: Regnskapsregler for boligbyggelag og borettslag, avgitt 1. oktober 2004.

Akademikerne
Barne- og familiedepartementet
Bergen og Omegn Boligbyggelag
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Den Norske Stats Husbank
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Frittstående boligforvalteres interesseorganisasjon
Gjøvik Boligbyggelag
Handelshøyskolen BI
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Huseiernes Landsforbund
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Norges Leieboerforbund
Norsk RegnskapsStiftelse
Norsk Øko-forum
NBBL
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Oslo havebyselskap
Oslo og Omegn Boligforvaltning AS
Ringvegen borettslag
Sogn og Fjordane Bustadbyggjelag
Sparebankforeningen i Norge
Skattedirektoratet
Statsbygg
Trondheim og Omegn Boligbyggelag
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Til toppen