Høring - revisjon av sameloven - sentralføring av samemanntallet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2003

Til høringsinstanser i henhold til liste

Deres ref

Vår ref

Dato

02/5617-5 GUH

08.07.2003

På bakgrunn av Sametingets vedtak av 19. september 2002 om forslag til revisjon av sameloven og reglene for valg av Sametinget, legger Kommunal- og regionaldepartementet fram forslag om endring i sameloven. Forslaget vil innebære en omlegging av føringen av samemanntallet fra den enkelte kommune til sentral føring utført av Sametinget. Sametinget vil ha ansvaret for den samlete manntallsføringen og for at manntallet føres kommunevis. Forslaget medfører en endring i samelovens § 2-6 Samemanntall, og endringer i forskrifter for valg av Sameting.

Endringsforslaget sendes på høring til Sametinget, departementene, kommunene og samiske organisasjoner. Liste over høringsinstanser følger vedlagt.

Vi ber om eventuelle merknader til forslaget innen 6. oktober 2003.


Med hilsenPetter Drefvelin
ekspedisjonssjefMáret Guhttor
avdelingsdirektør

2 vedlegg

Høringsinstanser

Gulaskuddanásahusat

Departementene

Departemeanttat

Sametinget

Sámediggi

Sentralkontoret for folkeregistrering

Sentralkontoret for folkeregistrering

Kommunene

Suohkanat

Organisasjonene:

Organisašuvnnat:

Norske Samers Riksforbund

Norgga Sámiid Riikasearvi

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norgga Boazosápmelaččaid Riikasearvi

Samenes Landsforbund

Sámiid Eadnansearvi

Samisk Folkeforbund

Sámiid Álbmotlihttu

Sáráhkká

Sáráhkká

Sámi Nissonforum

Sámi Nissonforum

Davvi Nuorra

Davvi Nuorra

Goahte Gearret

Goahte Gearret

1. Innledning og sammendrag

Lov av 12. juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) trådte i kraft 24.2.1989. Et nytt kapittel 3 om samisk språk trådte i kraft fra 1.1.1992. Endringer til valgreglene trådte i kraft 28.2.1997 om registrering av politiske grupper/partier ved sametingsvalget, bruk av folkeregisteret i tilknytning til samemanntallet og endring av kriteriene for å skrive seg inn i samemanntallet. Etter dette trådte det i kraft 1.6.2001 en endring om etablering av en sentral valgnemnd, Sametingets valgnemnd, til erstatning for kretssamevalgstyrer i landets 13 valgkretser.

Sametinget fattet 19.9.2002 vedtak i sak 35/02 om forslag til revisjon av sameloven og reglene for valg av Sametinget på bakgrunn av en utredning fra et eget valgregelutvalg som har sett nærmere på valgordningen og valgreglene.

Kommunal- og regionaldepartementet fremmer herved forslag om endringer i samelovens § 2-6 for å følge opp Sametingets forslag om sentral føring av samemanntallet, slik at arbeidet med å tilrettelegge for en omlegging av manntallsføringen kan starte i god tid før neste sametingsvalg i 2005.

Sametinget har også fremmet forslag om endringer til manntallsinnskriving og til valgordningen. Endringsforslagene er til vurdering i departementet. Eventuelle endringer vil bli fremmet senere, jf. pkt. 2.2 nedenfor.

2. Bakgrunnen for kommentarer til forslaget

2.1 Sentral føring av samemanntallet – endring § 2-6

Sametinget foreslår at samemanntallet skal føres sentralt av Sametinget.

Innskrivingen i samemanntallet har utviklet seg positivt fra 5497 manntallsførte i 1989 til 9921 i 2001. Landet består av 13 valgkretser. Over halvparten av landets kommuner har manntallsførte i sin kommune. 9 av 13 valgkretser består av 3-15 kommuner, mens valgkrets 12 Sørsameområdet består av ca 70 kommuner. Valgkrets 13 Sør-Norge har nærmere 300 kommuner. I ca 140 av disse var det innført personer i samemanntallet ved siste valg, de fleste med 1-5 personer. 2 av valgkretsene, Karasjok og Kautokeino, er én-kommune kretser.

Valget i 2001 er det første valget som ble gjennomført på grunnlag av et elektronisk manntall. Bakgrunnen for at det ble bestemt å EDB-føre manntallet var behovet for å ha en føring som fulgte den enkelte person og som gjorde det unødvendig med ny innmelding i manntallet ved flytting fra en kommune til en annen. Det viser seg imidlertid at et EDB-ført manntall i seg selv ikke har vært nok til at manntallet blir et ryddig grunnlag for sametingsvalget. Ved godkjenning av valget i 2001, heter det i innstillingen fra Sametingets fullmaktskomité til Sametinget i sak 27/01, at det ved en manuell sammenstilling av det elektroniske samemanntallet og det manntallet som kommunene hadde sendt Sametingets valgnemnd etter anmodning, ble funnet en differanse på 400 personer. Differansen var oppstått ved at personer som var registrert i det elektroniske manntallet, ikke var registrert i kommunenes manntall, og omvendt. Disse falt derved ut av manntallet grunnet manglende samordning av det elektroniske manntallet og de kommunevise manntall.

Forslaget om en sentral føring av manntallet, vil innebære en omlegging av manntallsføringen fra den enkelte kommune til sentral føring utført av Sametinget. Sametinget vil ha ansvaret for den samlete manntallsføringen og for at manntallet føres kommunevis. Forslaget vil innebære at ansvaret for godkjenning av begjæringer om innføringer og strykninger i samemanntallet flyttes fra den enkelte kommune til Sametinget. Begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget. Kommuner som mottar begjæringer, bør sørge for at disse blir oversendt løpende til Sametinget. Sametinget vil, i samarbeid med Sentralkontoret for folkeregistrering, foreta innføringer i det sentrale folkeregisteret og sørge for at kommunene får et oppdatert og endelig valgmanntall til sametingsvalget.

Forslaget om sentralisering av både manntallsføringen og –forvaltningen, vil bidra til enhetlige rutiner og samordnet behandling av begjæringer om innføring/strykninger i manntallet, og vil sikre at manntallet blir ført løpende, dvs. også mellom valgårene. Sentral føring vil kvalitetssikre manntallet slik at det kan fremstå som et godt arbeidsredskap for Sametinget i forberedelsen av valget med godkjenning av listekandidater og forslagstillere og ved gjennomføring og oppgjør av valget.

Forslaget krever endring i sameloven § 2-6. I første ledd strykes ” i bostedskommunen”. Som nytt annet ledd tilføyes: ”Begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget”. Nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd hvor det presiseres at det er Sametinget som utarbeider samemanntallet ved at ”av Sametinget” føyes til i første setning. I dette leddet tilføyes som siste setning: ”Samemanntallet skal føres kommunevis”. Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd hvor ”departementet” i siste setning erstattes med ”Sametinget”. Endringene vil bli innarbeidet i forskrifter for valg av Sameting.

2.2. Andre forslag om endringer fremmet av Sametinget

Sametinget har også fremmet forslag til valgordningen som gjelder krets-inndeling, mandatfordeling med innføring av utjevningsmandater til det under-representerte kjønn, krav om kjønnsfordeling blant en valglistes kandidater, økt krav til antall underskrifter for etablering av lokale valglister og forslag om at barn av manntallsførte foreldre skal føres automatisk i samemanntallet. Sametinget vedtok samtidig å nedsette et ekspertutvalg som på bred basis skal vurdere alle sider ved sametingsvalget. Departementet har Sametingets forslag til vurdering og vil fremme eventuelle forslag til endringer senere.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Den administrative oppfølgning og tilrettelegging for sentral føring av samemanntallet vil skje av Sametinget i samarbeid med Sentralkontoret for folkeregistrering. Eventuelle merkostnader beregnes til ca 0,5 mill kroner pr. år. Beløpet vil bli dekket over Sametingets budsjett.

Den foreslåtte endring i sameloven krever tilsvarende revisjon av forskrift om valg av Sameting. Forskriftsendring vil skje i nært samarbeid med Sametinget.

4. Endringsforslaget

I lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) gjøres følgende endring:

§ 2-6, 1. ledd skal lyde:

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

  1. har samisk som hjemmespråk, eller
  2. har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
  3. er barn av person som står eller har stått i manntallet

kan kreve seg innført i samemanntallet.

Nytt 2. ledd skal lyde:

Begjæring om innføring i samemanntallet rettes til Sametinget.”

Nåværende 2. ledd blir nytt 3. ledd og skal lyde:

”Samemanntallet utarbeides av Sametinget på grunnlag av folkeregisteret i kommunen, samemanntallet ved siste valg og de krav om innføring eller strykning som er kommet i løpet av valgperioden. Samemanntallet skal føres kommunevis.”

Nåværende 3. ledd blir nytt 4. ledd og skal lyde:

”Når en person er innført i samemanntallet kan dette registreres i folkeregisteret. Denne registrering skal være tilgjengelig kun for den myndighet som har ansvaret for gjennomføring av valg til Sameting, eller etter samtykke fra Sametinget.”