Høring-søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av Statnetts reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2011

Vår ref.:

Høring- søknad om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av Statnetts reservekraftverk på Nyhamna og Tjeldbergodden

Statnett har i brev av 6. desember 2010 søkt om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for bruk av reservekraftverkene på Nyhamna og Tjeldbergodden for uke 1 til 20 hvert år fra 2011 og frem til idriftsettelse av 420 kV kraftledningen Ørskog-Sogndal.

Norges vassdrags- og energidirektorat avga innstilling i saken i brev av 13. desember til Olje- og energidepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 17. desember 2010 ble Statnett gitt dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for uke 1 til 20 i år 2011.

For den omsøkte periode etter år 2011 sender Olje- og energidepartementet saken nå på høring.


Høringsuttalelser må være innkommet til Olje- og energidepartementet innen

mandag 17. januar 2011

Sakens dokumenter er vedlagt.

Det bes om at høringsuttalelsene sendes til e-postadresse:

postmottak@oed.dep.no

Liste over høringsinstanser følger vedlagt.


Med hilsen


Harald Solli (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                          Petter Lem Gullestad
                                                                          rådgiver

 

 

Aure kommune
Hitra kommune
Hemne kommune
Aukra kommune
Fræna kommune
Møre og Romsdal fylke
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Oljedirektoratet
Riksantikvaren
Kystverket Midt-Norge
Fiskeridirektoratet
Norges Fiskarlag
Norges Naturvernforbund
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Naturvernforbundet i Rissa
Miljøstiftelsen Bellona
Natur og Ungdom
WWF Verdens Naturfond
ZERO
Greenpeace Norge
Norges Miljøvernforbund
Landsorganisasjonen distriktskontor Møre og Romsdal
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Jeger- og fiskerforbund
Friluftsrådenes Landsforbund
Den norske turistforening
NIBR
Gassnova SF
Statnett SF
Istad Nett AS
Norsk Hydro ASA
Industrikraft Møre AS
Allskog BA
Tjeldbergodden utvikling
Neas
Møre og Romsdal Fiskarlag
Kristiansund og Nordmøre havn
Havforskningsinstituttet
Petroleumstilsynet
Framtiden i våre hender
Klima- og forurensingsdirektoratet

 

Til toppen