Høring — Strukturtiltakene i kystfiskeflåten. Forslag om strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde for kvotetildelingen mellom 10 og 15 meter

Fiskeri- og kystdepartementet sender nå til høring et forslag om å innføre strukturkvoteordning for kystfartøy med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 10 og 15 meter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 28. november 2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200500427- /VL

04.10.05

Strukturtiltakene i kysfiskeflåten – forslag om strukturkvoteordning for fartøy med hjemmelslengde for kvotetildelingen mellom 10 og 15 meter

Vedlagt følger Fiskeri- og kystdepartementets høringsnotat av i dag med forslag om å innføre strukturkvoteordning for kystfartøy med hjemmelslengde for kvotetildeling mellom 10 og 15 meter.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsfrist er satt til 28. november 2005.

Begrunnelsen for forslaget er først og fremst at strukturvirkemidlene for kystfiskeflåten så langt har gitt minst effekt i denne fartøygruppen, som samtidig er den gruppen som teller flest fartøy med adgang til å delta i gruppe I i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. I tillegg har det blitt påpekt at kombinasjonen av drifts- og strukturordninger for flåten over 15 meter gir en uheldig konkurransevridning til ugunst for fartøyeiere i gruppen under 15 meter som ønsker å styrke sitt driftsgrunnlag, men som på individuelt nivå bare har tilgang til driftsordningen.

Spørsmålet om en utvidelse av strukturkvoteordningen til gruppen mellom 10 og 15 meter har allerede vært gjenstand for debatt og oppmerksomhet i fiskerinæringen, og

Fiskeri- og kystdepartementet vil legge frem spørsmålet for Stortinget i St. prp. nr. 1 (2005-2006), departementets budsjettproposisjon.

Departementet foreslår således, med forbehold for Stortingets behandling, at strukturkvoteordningen blir utvidet til også å omfatte gruppen av fartøy med hjemmelslengde mellom 10 og 15 meter. Det foreslås samtidig at kondemneringstilskudd fra Strukturfondet heretter skal forbeholdes fartøy med hjemmelslengde under 10 meter.

Det er vurdert om det er riktig å sende ut dette forslaget nå, kort tid før regjeringsskiftet.

Departementet har likevel kommet til at det er ønskelig at høringsnotatet legges frem nå, slik at endringene vil kunne iverksettes fra årsskiftet dersom konklusjonen blir at forslaget skal gjennomføres. Det vises til at høringsnotatet i seg selv ikke innebærer at det treffes irreversible beslutninger, men bare innebærer en forberedelse til beslutningen som skal treffes senere.

Med hilsen

Jan Fredrik Danielsen
Avdelingsdirektør

Vidar Landmark
Spesialrådgiver

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Fiskeridirektoratet

Innovasjon Norge

Sametinget

Fylkeskommunene

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Sør-Norges Trålerlag

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Sjømannsforbund

Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Norges Naturvernforbund, Barentskontoret

Til toppen