Høring - Tilskuddsforskrift - Mabit

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender utkast til forskrift for Mabit på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.01.2023

Vår ref.: 22/7011

Bakgrunn

I forbindelse med områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet ble det bestemt at Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner fra 2022 har oppdragsgiveransvaret for Mabit-programmet, jf. Prop. 1 S (2021-2022).

Midlene til Mabit bevilges til Troms og Finnmark fylkeskommune over kap. 553, post 69 Mobilisering til forskningsbasert innovasjon på KDDs budsjett. Midlene skal forvaltes i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune. Forskriften skal etter planen tre i kraft XX januar 2023.

MABIT er et næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge. Formålet med programmet er å bidra til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæring og i bioteknologisk industri, og bidra til å styrke forskningsdrevet næringsutvikling og industrielle aktiviteter i disse næringene i Nord-Norge.

KDD har, i samråd med Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner, utarbeidet et forslag til forskrift for Mabit. Forslaget til forskrift sendes med dette på høring.

Høringsfrist og innsending

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du ved å klikke på "Send

inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på våre nettsider. Vi setter pris på om mottakerne av høringsbrevet videreformidler informasjonen til andre som kan være interessert.

 

Høringsfristen er satt til 6 uker og vi ber om innspill innen 16. januar 2023.

 

Kontaktpersoner

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte:

Rådgiver Nina Kvello, e-post: Nina.Kvello@kdd.dep.no, tlf.: 91364613

Rådgiver Ragna Eltun, e-post: Ragna.Eltun@kdd.dep.no, tlf.: 90587499

Avdelingsdirektør Gerd Slinning, e-post: Gerd.Slinning@kdd.dep.no, tlf.: 92617965

 

Med hilsen

 

Gerd Slinning (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Nina Kvello

rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Nordland fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Forskningsrådet

Nærings- og fiskeridepartementet

Innovasjon Norge