Høring - Varselutvalgets rapport - Fra varsel til læring og forbedring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring Varselutvalgets rapport Fra varsel til læring og forbedring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.08.2023

Vår ref.: 23/1883

 

Høringsbrev - Varselutvalgets rapport - Fra varsel til læring og forbedring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring Varselutvalgets rapport Fra varsel til læring og forbedring.

 Utvalget ble oppnevnt i april 2022 for å vurdere varselordningene til Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere Varselutvalgets rapport. Alle kan avgi høringsuttalelser. Høringsinstansene bes vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelsene er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på

regjeringen.no.

Høringsfrist er fredag 31. august 2023.

 

Med hilsen

  

Øystein Gjeset Ellingsen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Marius Aleksander Lium

rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Høringsinstanser

ACOS AS

Advokatforeningen
LHL Hjerneslag og Afasi
Akademikerne
Allmennlegeforeningen
Apotekforeningen
Aurora - støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Autismeforeningen i Norge

Barnekreftforeningen
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bioteknologirådet

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Diabetesforbundet
DIPS ASA
Direktoratet for e-helse

Diskrimineringsnemnda

Dixi – ressurssenter i Oslo

Fagforbundet
Fampo
Fellesorganisasjonen (FO)
Folkehelseinstituttet
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet

Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Frambu
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
HIV-Norge
Hørselshemmedes Landsforbund

IKT Norge
Infodoc
Innovasjon Norge
Institutt for helse og samfunn HELSAM
Institutt for samfunnsforskning

Juristforbundet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge

Kliniske ernæringsfysiologiske forening
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS

Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdanning)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets statsforvaltere
Landets universitet
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsforeningen Alopecia Areata
LHL

Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere
Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustrien

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom
Munn- og halskreftforeningen
MS – forbundet

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse

NKVTS – Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nok. Norge

Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU)
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Ernæringsfysiologer
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening
Norsk gynekologisk forening
Norsk helsenett SF
Norsk Immunsviktforening
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Kiropraktorforening

Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk OCD forening, ANAKE
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Pasientforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for ernæring
Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
NUPI
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Parat
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Personvernnemnda

Politidirektoratet
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Pårørendealliansen

Reform – ressurssenter for menn

Regelrådet

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Rettspolitisk forening

Riksadvokaten
Riksrevisjonen
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Rådet for legeetikk
Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo
SINTEF Helse

Sivilombudet
Spekter
Spiseforstyrrelsesforeningen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statsadvokatembeta
Statstjenestemannsforbundet
Stoffskifteforbundet
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Sykehuspartner HF

Sysselmesteren på Svalbard

Turner Syndrom foreningen i Norge

UNIO
Utdanningsforbundet

Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Vestlandske Blindeforbund
Virke
Visma
Voksne for Barn
Volvat Medisinske Senter AS

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)