Høring vedrørende forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet

Høringsfristen er utsatt til 22. august 2022.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 22.08.2022

Vår ref.: 22/1168

Det vises til Europakommisjonens fremlagte forslag til endring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2018/2001/EU av 11. desember 2018 for å fremme bruken av fornybar energi (omarbeiding), forslag til endring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivisering  og forslag til endring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU av 19. mai 2010 om bygningers energiytelse. Samtlige regelverk er fremdeles ikke ferdigbehandlet og i EØS-prosess i Norge.

Forslagene ble lagt frem av Europakommisjonen 18. mai 2022. Forslagene er tilknyttet EUs arbeid under REPowerEU, i tråd med EUs ambisjoner om å gjøre seg uavhengige av energiimport fra Russland. Høye energipriser har også bidratt til et større behov for energieffektiviseringstiltak og en raskere utbygging av fornybar energi.

Kommisjonen foreslår i lys av dette en økning av ambisjonsnivået i målsetningene for 2030 under energieffektiviseringsdirektivet og fornybardirektivet som ble lagt frem i juli 2021. Kommisjonen har sammen med regelverksforslaget også lagt frem en kommisjonsanbefaling om konsesjonsprosesser og kraftkjøpsavtaler.

Kommisjonen ønsker en økt utbygging av solkraft i bygningssektoren for å redusere både klimagassutslipp og for å få en rask utbygging i ny fornybar kapasitet. Det legges derfor frem foreslåtte endringer i bygningsenergidirektivet for å legge til rette for dette.

Initiativene er nærmere beskrevet i Europakommisjonens melding om REPowerEU, i kommisjonens melding om energisparing samt kommisjonens solenergistrategi, alle lagt frem 18. mai 2022.

Olje- og energidepartementet ber om synspunkter på forslagene av 18. mai 2022 som grunnlag for å utvikle en posisjon i den videre EØS-prosessen. Forslagene til endring i direktivene foreligger ikke på norsk og sendes derfor ut i engelsk versjon.

Lenke til regelverksforslagene på Europakommisjonens hjemmesider

Forslagene vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet. Det vil skje justeringer i forslaget frem mot endelig EU-vedtak.

Eventuelle spørsmål kan rettes til OEDs seksjon for EU/EØS ved seniorrådgiver kristin.thorvaldsen@oed.dep.no eller avdelingsdirektør johan.vetlesen@oed.dep.no

Høringsfrist settes til 8. august 2022

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Johan Vetlesen (e.f)

avdelingsdirektør                                                   Kristin Thorvaldsen

                                                                                   seniorrådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Akademikerne

Aker Carbon Capture

Aker Offshore Wind AS

Avfall Norge

Boligprodusentenes Forening

Buskerud fylkeskommune

Byggenæringens Landsforening

CICERO Senter for Klimaforskning

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DNVGL

Drivkraft Norge AS

EL & IT Forbundet

Elektroforeningen

Energi Norge

Enova SF

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Forum for utvikling og miljø

Fortum Oslo Varme

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Gassnova

GE Power Norway

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

HeidelbergCement Norway AS

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kystverket

KS - Kommunesektorens organisasjon

KS Bedrift

Kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Landbruksdirektoratet

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nel

NELFO

NIVA

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norsk Boligbyggelag

Norsk elbilforening

Norsk eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Institutt for bioøkonomi

Norsk Institutt for luftforskning

Norsk Institutt for naturforskning

Norrsk klimastiftelse

Norsk olje og gass

Norsk polarinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norskehavsrådet

Norske arkitekters landsforbund

Norske Shell

Norwea

Norwegian Energy Partners

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rederiforbundet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget / Sámediggi

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Standard Norge

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Statsbygg

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Total E&P Norge AS

Transportøkonomisk Institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Senter for Europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Zero Emission Resource Organisation