Høring - Vurdering av egenkapitalmetoden

Resultat: Ot.prp. nr. 13 (2000-2001) Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Adressater

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1796 FM EDK

10.4.2000

Vurdering av egenkapitalmetoden

Regnskapsloven ble endret 10. mars 2000 slik at det for regnskapsår påbegynt i 1999 er frivillig å anvende egenkapitalmetoden (bruttometoden) i selskapsregnskapet ved regnskapsmessig vurdering av datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet. Endringen bygger på et lovforslag i Ot.prp. nr. 19 (1999 -2000). I proposisjonen ble det bl.a. sagt at departementet legger opp til å innhente ulike instansers vurdering av de problemstillinger som er nevnt i proposisjonen. Disse knytter seg til kostnader ved krav om å anvende egenkapitalmetoden, selskapsrettslige konsekvenser og skattemessige konsekvenser. Det skal søkes avklart om det er grunnlag for endringer eller justeringer i de vedtatte reglene i god tid før avleggelsen av årsregnskapet for 2000.

For å få en oversikt over sentrale næringsorganisasjoners og faglige og offentlige instansers vurdering av innhold og anvendelse av egenkapitalmetoden bes det om skriftlige merknader innen 12. mai 2000. Departementet har utarbeidet et notat med foreløpige vurderinger og spørsmål som bes besvart.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg:

  • notat om vurdering av egenkapitalmetoden – eksempler på beregning av eierandeler
  • brev fra NHO 22. oktober 1999 m/vedlegg [legges ikke ut på internett]
  • brev fra NHO 9. november 1999 m/vedlegg [legges ikke ut på internett]
  • brev fra Norsk RegnskapsStiftelse 29. november 1999 [legges ikke ut på internett]
  • brev fra Den norske Revisorforening 27. oktober 1999 [legges ikke ut på internett]
  • brev fra Den norske Revisorforening 25. januar 1999 [legges ikke ut på internett]
  • brev fra Finansnæringens Hovedorganisasjon 26. januar 2000 [legges ikke ut på internett]
  • danske regnskapsregler om egenkapitalmetoden [legges ikke ut på internett]